A local community group ‘Scrub a Dub Dub Penarth | Facebook have very kindly offered Cardiff and Vale University Health Board the opportunity of displaying their beautiful commemorative quilt, which was made during the COVID-19 lockdown period, at Barry Hospital.

One of the team, Lisa Eveleigh, contacted Cardiff & Vale Health Charity via our Arts for Health and Wellbeing Programme, and we were delighted to take up their offer to display their hard work within their community.

Lisa said “At the start of the COVID pandemic in March 2020, a community of women (and a few men!) came together from Penarth and Barry to sew scrubs for frontline workers. £5000 was raised in just a couple of weeks to buy materials and soon 48 women and men were sewing their hearts out…. Six months later nearly 900 sets of scrubs and an even larger number of headbands and wash bags for frontline workers had been made by the amazing ‘Scrub-a-Dub’ team.

“This quilt made and assembled by this wonderful group of people, commemorates the incredible community effort of everyone involved during this world-changing, unprecedented time.

“We thank you all, frontline workers”.

The quilt will be on display at Barry Hospital from the end of September.

Cwilt Coffa yn cael ei arddangos yn Ysbyty’r Barri

Mae grŵp cymunedol lleol ‘Scrub a Dub Dub Penarth’ Scrub a Dub Dub Penarth | Facebook yn garedig iawn wedi cynnig y cyfle i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro arddangos eu cwilt coffa hardd, a wnaed yn ystod cyfnod clo COVID-19, yn Ysbyty’r Barri.

Cysylltodd un o’r tîm, Lisa Eveleigh, ag Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro drwy Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ac roeddem yn falch iawn o dderbyn y cynnig i arddangos eu gwaith caled o fewn y gymuned.

Dywedodd Lisa “Ar ddechrau’r pandemig COVID ym mis Mawrth 2020, daeth cymuned o fenywod (a rhai dynion!) ynghyd o Benarth a’r Barri i wnïo sgrybs ar gyfer gweithwyr rheng flaen. Codwyd £5000 i brynu deunyddiau mewn ychydig wythnosau yn unig ac yn fuan roedd 48 o fenywod a dynion yn gwnïo… Chwe mis yn ddiweddarach roedd bron i 900 set o sgrybs a nifer hyd yn oed yn fwy o fandiau gwallt a bagiau golchi ar gyfer gweithwyr rheng flaen wedi’u creu gan dîm anhygoel ‘Scrub-a-Dub’.

“Mae’r cwilt, a wnaed ac a roddwyd ynghyd gan y grŵp gwych hwn o bobl, yn coffáu ymdrech gymunedol anhygoel pawb a gymerodd ran yn ystod y cyfnod digynsail hwn, a newidiodd y byd.

“Diolch i chi i gyd, weithwyr rheng flaen”.

Bydd y cwilt yn cael ei arddangos yn Ysbyty’r Barri o ddiwedd mis Medi.

Leave a Reply