On Wednesday 20th July we attended an Open Day at Our Health Meadow in University Hospital Llandough. Amongst the beautiful greenery, we welcomed artist Dilys Jackson to the site to unveil her Pollen Form sculpture.

Mike Jones, Independent Member of Cardiff and Vale University Health Board thanked Dilys for the addition of her sculpture to the site. Dilys Jackson is one of Wales’ foremost sculptors with a national and international reputation for creating Bronze and Stone sculptures, installations and exquisite drawings. Her work can be found in collections and venues across the UK and we are delighted to have been able to commission Dilys to create this magnificent Pollen Form for Our Health Meadow.

Dilys was born in Sri Lanka, studied at the Slade School of Fine Art and has had an illustrious career in the arts. She has been awarded numerous commissions and artist residencies in several countries, and has also worked as a Head Teacher, an environmental arts manager and has taught with special schools at the National Museum Wales.

Dilys has supported our Arts Programme at the Health Board on a number of occasions, sharing our belief in the power of the creative arts to improve our wellbeing and bringing people together.

We would like to thank Dilys for creating the signature sculptural piece for Our Health Meadow which we know will inspire our patients, staff, visitors and wider community.

The sculpture can be seen at the entrance of Our Health Meadow, University Hospital Llandough.

Artist Dilys Jackson yn Ddadorchuddio Gwaith Celf at Ein Dôl Iechyd

Ddydd Mercher 20 Gorffennaf, gwnaethom fynychu Diwrnod Agored yn Ein Dôl Iechyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Yng nghanol y gwyrddni hardd, croesawyd yr artist Dilys Jackson i’r safle i ddadorchuddio ei cherflun Paill.

Diolchodd Mike Jones, Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, i Dilys am roi ei cherflun i’r safle. Dilys Jackson yw un o gerflunwyr mwyaf blaenllaw Cymru sydd ag enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am greu cerfluniau, gosodiadau a darluniau celfydd Efydd a Cherrig. Mae ei gwaith i’w weld mewn casgliadau a lleoliadau ledled y DU ac rydym yn falch iawn o fod wedi gallu comisiynu Dilys i greu’r cerflun Paill gwych hwn ar gyfer Ein Dôl Iechyd.

Ganwyd Dilys yn Sri Lanka, ac astudiodd yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade ac mae wedi cael gyrfa nodedig yn y celfyddydau. Dyfarnwyd nifer o gomisiynau a phreswylfeydd artistiaid iddi mewn sawl gwlad, ac mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth, rheolwr celfyddydau amgylcheddol ac wedi dysgu gydag ysgolion arbennig yn Amgueddfa Cymru.

Mae Dilys wedi cefnogi ein Rhaglen y Celfyddydau yn y Bwrdd Iechyd ar sawl achlysur, gan rannu ein cred yng ngrym y celfyddydau creadigol i wella ein lles a dod â phobl at ei gilydd.

Hoffem ddiolch i Dilys am greu’r cerflun nodedig hwn ar gyfer Ein Dôl Iechyd a fydd, fel y gwyddom, yn ysbrydoli ein cleifion, staff, ymwelwyr a’r gymuned ehangach.

Gellir gweld y cerflun wrth fynedfa Ein Dôl Iechyd, Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Leave a Reply