Artist Adrian Ford brightening up our corridor exhibition space at University Hospital Llandough with his painted beachscape scenes.

Adrian Ford is a self-taught amateur artist that started painting almost three years ago after being challenged by his wife. Adrian particularly likes to paint images of landscapes, but he has also worked on portraiture and animal studies. His landscapes and seascapes tend to range from local sites such as Southerndown and Newgale as well as painting mountain lake and hill scenes.

“It is very humbling to know that others like the pictures I have made. Whilst in University Hospital Llandough, I hope the images generate some positive emotions in the viewer as they do for me as someone trying to capture some intangible aspect that I may have seen or imagined.”

We are delighted that Adrian has provided us with such positive and calming artwork to be displayed within our corridor exhibition space at University Hospital Llandough.

Yr artist Adrian Ford yn goleuo ein gofod arddangos coridor yn Ysbyty’r Brifysgol Llandochau gyda’i baentiadau o olygfeydd traethau.

Mae Adrian Ford yn artist amatur sydd wedi dysgu ei hun ac a ddechreuodd beintio bron i dair blynedd yn ôl ar ôl cael ei herio gan ei wraig. Mae Adrian yn arbennig o hoff o beintio delweddau o dirweddau, ond mae hefyd wedi creu gwaith portread ac astudiaethau o anifeiliaid. Mae ei dirweddau a’i forluniau yn tueddu i amrywio o safleoedd lleol fel Southerndown a Niwgwl yn ogystal â pheintio golygfeydd o lynnoedd mynydd a bryniau.

“Mae’n deimlad gostyngedig iawn gwybod bod eraill yn hoff o’r lluniau dwi wedi’u gwneud. Tra byddant yn Ysbyty’r Brifysgol Llandochau, rwy’n gobeithio y bydd y delweddau’n creu rhai emosiynau cadarnhaol yn y sawl sy’n eu gweld fel y gwnânt i mi fel rhywun sy’n ceisio dal ryw agwedd annirnad y gallwn fod wedi’i weld neu ei ddychmygu.”

Rydym wrth ein bodd bod Adrian wedi rhoi gwaith celf mor gadarnhaol a digyffro i ni i’w arddangos yn ein gofod arddangos coridor yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. 

Leave a Reply