Kathryn Gonzales is a poet and the author of It’s Not Just Celery, a poetry anthology blending management of an enduring eating disorder, exploring faith, and simply being human.

Diagnosed with Anorexia nervosa in her teenage years, Kathryn has lived through undeniable pain. She considers both her art-practice and faith as vital elements of her managed recovery and support. As a former peer mentor, Kathryn has helped and supported many at Growing Space, a mental health charity. She continues to reach out through her debut book offering.

Kathryn’s dream is for her work to generate enhanced understanding, to cultivate rejuvenated hope within all those affected, be it directly or indirectly by this lethal illness, whilst also crafting a platform for universal compassion and freedom to thrive.

Kathryn’s poetry has been displayed at Hay Festival 2023, West Wall Gallery (Urban Crofters Church, Cardiff ), Parc Arts Gallery and in the touring art exhibition #EmbraceEquity 2023 alongside other female artists’ work inspired by the stories of biblical women in response to International Women’s Day.

To purchase a copy of It’s Not Just Celery, please contact artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

To engage in an audio-visual experience of some of Kathryn’s work, please scan the accompanying QR code.

It’s Not Just Celery gan Kathryn Gonzales

Mae Kathryn Gonzales yn fardd ac awdur It’s Not Just Celery, detholiad o farddoniaeth sy’n trafod rheoli anhwylder bwyta parhaus, archwilio ffydd, ac yn syml, bod yn ddynol.

A hithau wedi cael diagnosis o Anorexia nervosa yn ystod ei harddegau, mae Kathryn wedi profi poen diymwad. Mae hi’n ystyried ei hymarfer celf a’i ffydd fel elfennau hanfodol o’i hadferiad a’i chefnogaeth. Fel cyn-fentor cymheiriaid, mae Kathryn wedi helpu a chefnogi llawer o bobl yn Growing Space, elusen iechyd meddwl. Mae hi’n parhau i estyn allan trwy ei llyfr cyntaf.

Breuddwyd Kathryn yw bod ei gwaith yn cynhyrchu gwell dealltwriaeth, ac yn meithrin gobaith o’r newydd ymhlith pawb y mae’r salwch angheuol hwn yn effeithio arnynt, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, tra’n creu llwyfan i dosturi a rhyddid cyffredinol allu ffynnu.

Mae barddoniaeth Kathryn wedi cael ei harddangos yng Ngŵyl y Gelli 2023, Oriel West Wall (Urban Crofters Church, Caerdydd), Oriel Gelf Parc ac yn yr arddangosfa gelf deithiol #EmbraceEquity 2023 ochr yn ochr â gwaith artistiaid benywaidd eraill a ysbrydolwyd gan straeon menywod Beiblaidd mewn ymateb i Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

I brynu copi o It’s Not Just Celery, cysylltwch â artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

I gymryd rhan mewn profiad clyweledol o rywfaint o waith Kathryn, sganiwch y cod QR

Leave a Reply