The Arts for Health and Wellbeing Team are delighted to receive funding and support from Arts Council of Wales and the Baring Foundation to begin Year 3 of our Arts and Minds project, Young Creative Connections.

This continued support enables artists and organisations to co-create meaningful, inclusive and innovative arts interventions alongside young people within our communities and vulnerable young people within our services.

The role our artists play is absolutely vital to the success of the project, and we were thrilled that in Year 2, over 87 art workshops across various arts mediums, including poetry, character design and creative writing, mask making, night shoot photography, filmmaking, collage, batik, painting, drawing and animation, were delivered.

Unify Film Youth Forum, Joe Kelley, Sian Burns, Louise Jensen
Louise Jensen, Youth Forum MW

Please have a look at the link if you want to see the film, Unify co-created alongside the Youth Forum, Grange Pavilion, and the book, The Waiting Room created in support of the mental health of vulnerable people in hospital waiting rooms, and further information on the project. https://cardiffandvale.art/arts-and-minds/

It means a great deal to everyone involved to be supported by the Arts Council of Wales, and the difference these projects make to the wellbeing of young people through engagement with the creative arts is considerable.

We are really looking forward to Year 3!

Blwyddyn 3 o Celf a’r Meddwl i dechrau!

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch iawn o dderbyn cyllid a chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring i ddechrau Blwyddyn 3 ein prosiect Celf a’r Meddwl, Cysylltiadau Creadigol Pobl Ifanc.

Mae’r cymorth parhaus hwn yn galluogi artistiaid a sefydliadau i gyd-greu ymyriadau celfyddydol ystyrlon, cynhwysol ac arloesol ochr yn ochr â phobl ifanc yn ein cymunedau a phobl ifanc agored i niwed yn ein gwasanaethau.

Mae’r rôl mae ein hartistiaid yn ei chwarae yn gwbl hanfodol i lwyddiant y prosiect, ac roeddem wrth ein bodd bod dros 87 o weithdai celf wedi’u cyflwyno ym Mlwyddyn 2, ar draws amryw gyfryngau celfyddydol, gan gynnwys barddoniaeth, dylunio cymeriadau ac ysgrifennu creadigol, gwneud masgiau, ffotograffiaeth saethu gyda’r nos, gwneud ffilmiau, collage, batik, paentio, darlunio ac animeiddio.

Unify Film Youth Forum, Joe Kelley, Sian Burns, Louise Jensen
Louise Jensen, Youth Forum MW

Edrychwch ar y ddolen os ydych am weld y ffilm, Unify wedi’i chreu ar y cyd â’r Fforwm Ieuenctid, Pafiliwn Grange, a’r llyfr, Yr Ystafell Aros, a grëwyd i gefnogi iechyd meddwl pobl agored i niwed mewn ystafelloedd aros ysbytai, a gwybodaeth bellach am y prosiect. https://cardiffandvale.art/arts-and-minds/

Mae’n golygu llawer iawn i bawb sy’n gysylltiedig eu bod yn cael cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae’r gwahaniaeth y mae’r prosiectau hyn yn ei wneud i les pobl ifanc drwy ymwneud â’r celfyddydau creadigol yn sylweddol.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at Flwyddyn 3!

Leave a Reply