We are delighted to welcome the new Barry Hospital exhibition by Sight Life, a blind and partially sighted photography group.

The group have captured pictures and subjects ranging from wildlife to musicians performing, as well as portraits and art deco themes.

Sight Life is the new operating name for Cardiff Institute for the Blind. Established in 1865, Sight Life is one of Wales’ oldest charities and continues to provide essential advice and a range of services to support blind and partially sighted people across South Wales to enjoy independent, active, social, and fulfilled lives.

Active group member Des Radcliffe, who is registered blind and was formerly a freelance photographer, said: “The exhibition shows that people who cannot necessarily see very well, can still have a fun life doing what they enjoy. The group have chosen a sample of our work to exhibit, and we hope the public find them inspirational and enjoy the exhibition.”

The group meets regularly at Sight Life’s activity room at its base in Cardiff and have had organised photography trips to the National Museum of Wales, St Fagans National Museum of History, Cardiff City Football Club, The New Theatre, Cardiff Bay, Caerphilly Castle, and many other places of interest in and around South Wales and valleys area.

Sight Life and the photography group are grateful to Cardiff and Vale University Health Board for their support.

www.sightlife.wales

The exhibition will run until 13th November 2023.

For more information about the Hearth Gallery, the associated exhibition spaces and the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook, Twitter and Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Arddangosfa gan Sight Life

Rydym yn falch iawn o groesawu arddangosfa newydd Ysbyty’r Barri gan Sight Life, grŵp ffotograffiaeth pobl ddall a rhannol ddall.

Mae’r grŵp wedi tynnu lluniau sy’n amrywio o fywyd gwyllt i gerddorion yn perfformio, yn ogystal â phortreadau a themâu art deco.

Sight Life yw’r enw gweithredu newydd ar gyfer Sefydliad y Deillion Caerdydd. Wedi’i sefydlu ym 1865, Sight Life yw un o elusennau hynaf Cymru ac mae’n parhau i ddarparu cyngor hanfodol ac ystod o wasanaethau i gefnogi pobl ddall a rhannol ddall ledled De Cymru i fwynhau bywydau annibynnol, gweithgar, cymdeithasol a chyflawn.

Dywedodd aelod gweithredol o’r grŵp, Des Radcliffe, sydd wedi’i gofrestru’n ddall ac a arferai fod yn ffotograffydd llawrydd: “Mae’r arddangosfa’n dangos bod pobl nad ydynt o reidrwydd yn gallu gweld yn dda iawn, yn dal i allu cael bywyd llawn hwyl yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei fwynhau. Mae’r grŵp wedi dewis sampl o’n gwaith i’w arddangos, a gobeithiwn y bydd y cyhoedd yn eu cael yn ysbrydoledig ac yn mwynhau’r arddangosfa.”

Mae’r grŵp yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystafell weithgareddau Sight Life yn ei chanolfan yng Nghaerdydd ac wedi trefnu teithiau ffotograffiaeth i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Y Theatr Newydd, Bae Caerdydd, Castell Caerffili, a llawer o lefydd eraill o ddiddordeb yn ardal De Cymru a’r cymoedd a’r cyffiniau.

Mae Sight Life a’r grŵp ffotograffiaeth yn ddiolchgar i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am eu cefnogaeth.

www.sightlife.wales

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 13 Tachwedd 2023.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Oriel yr Aelwyd, yr ardaloedd arddangos cysylltiedig a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply