The Arts for Health and Wellbeing Programme is thrilled to introduce its latest exhibition featuring anatomical embroideries by Cath Janes, situated in University Hospital Llandough’s main Plaza. Cath’s meticulously crafted and anatomically precise depictions of the human body are an exploration of our individuality and essence. They invite viewers to recognise the inherent beauty within our internal landscapes.

My hand stitched anatomical embroideries show viewers that our internal landscapes are as beautiful as anything we’ll find on a holiday postcard.

Challenging our perceptions of our own bodies, my work helps viewers understand, and even love, their own anatomy regardless of the health issues it presents. Seen through the lens of traditional embroidery – a medium that invokes memories of soft environments, nurturing maternal figures and protected childhoods – graphic medical imagery is made safe for us to explore. The result is a conversation about our bodies and why we fear seeing the most intimate parts of ourselves.

I’m now honoured to stitch for patients who seek commemoration, celebration and even peace following their own health journeys. Equally, I take enormous pride in being commissioned by medical professionals who appreciate my detail and precision.

Self-taught, following complex surgeries for Bell’s Palsy, my designs are based on my own research and I use dissection, where possible, to understand textures and shapes. In 2022 I won five awards from the Institute of Medical Illustrators and you can see more of my work and commissions at www.cathjanes.com

-Cath Janes

The exhibition will run until 23rd October 2023.

For more information about the exhibition spaces and the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook, Twitter and Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Brodwaith Anatomegol gan Cath Janes

Mae Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch iawn o gyflwyno ei harddangosfa ddiweddaraf sy’n cynnwys brodweithiau anatomegol gan Cath Janes, a leolir ym mhrif ardal Plaza Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae darluniau craff ac anamotegol fanwl gywir Cath o’r corff dynol yn adlewyrchiad o’n hunigoliaeth a’n hanfod.

Mae fy mrodwaith anatomegol wedi’u pwytho â llaw yn dangos i wylwyr fod ein tirweddau mewnol mor brydferth ag unrhyw beth y byddwn yn dod o hyd iddo ar gerdyn post gwyliau.

Gan herio ein canfyddiadau o’n cyrff ein hunain, mae fy ngwaith yn helpu gwylwyr i ddeall, a hyd yn oed caru, eu hanatomi eu hunain waeth beth yw’r problemau iechyd y mae’n eu cyflwyno. Wedi’i weld trwy lens brodwaith traddodiadol – cyfrwng sy’n galw atgofion o amgylcheddau meddal, gan feithrin ffigurau mamol a phlentyndod gwarchodedig – caiff delweddaeth feddygol graffig ei gwneud yn ddiogel i ni ei harchwilio. Y canlyniad yw sgwrs am ein cyrff a pham rydym yn ofni gweld y rhannau mwyaf personol ohonom ein hunain.

Mae’n anrhydedd i mi bwytho ar gyfer cleifion sy’n ceisio coffâd, dathliad a hyd yn oed heddwch yn dilyn eu teithiau iechyd eu hunain. Yn yr un modd, rwy’n falch iawn o gael fy nghomisiynu gan weithwyr meddygol proffesiynol sy’n gwerthfawrogi fy manylder a’m craffter.

Yn dilyn llawfeddygaeth gymhleth ar gyfer Bell’s Palsy, mae fy nyluniadau yn seiliedig ar fy ymchwil fy hun ac rwy’n defnyddio dyraniad, lle bo’n bosibl, i ddeall gweadau a siapiau. Yn 2022 enillais bum gwobr gan Sefydliad y Darlunwyr Meddygol a gallwch weld mwy o fy ngwaith a chomisiynau yn www.cathjanes.com

-Cath Janes

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg tan 23 Hydref 2023 .

I gael rhagor o wybodaeth am y mannau arddangos a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply