Artist and Cardiff and Vale UHB colleague, Sam Burns, created “A New Dawn” and “The Seeds Have Set” which were pieces commissioned by the Arts for Health and Wellbeing team to be placed in the Employee Wellbeing Service based at University Hospital of Wales.

When discussing the artwork, Sam said, “I was honoured to be chosen to make two pieces and be part of a project in a service I feel is of vital importance to NHS staff. As someone who has suffered with mental health illness and previously utilised this service, I really wanted to give back in any way I could.”

Sam explains how this art symbolises his journey with mental health and wellbeing which he describes as an evolving process.

“These pieces are about the endurance and persistence of life, the natural cycles of life and death symbolised in the sunset, flowers and bugs. The sun will rise again, the dandelion seeds on the breeze will grow and the caterpillars will become new butterflies. Life finds a way, it adapts, evolves and comes again, it never gives up.”

“A New Dawn” and “The Seeds Have Set” will be on display within the Employee Wellbeing Service department.

Sam Burns yn creu celf ar gyfer y Gwasanaeth Lles Gweithwyr

Comisiynwyd Sam Burns, cyflogai yn BIP Caerdydd a’r Fro, gan dîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles i greu dau ddarn o waith celf ar gyfer y gwasanaeth lles gweithwyr sydd wedi’i leoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

“Roedd yn anrhydedd i gael fy newis i wneud 2 ddarn a bod yn rhan o brosiect mewn gwasanaeth rwy’n teimlo sy’n hanfodol bwysig i staff y GIG. Fel rhywun sydd wedi dioddef o salwch iechyd meddwl ac wedi defnyddio’r gwasanaeth hwn yn y gorffennol, roeddwn i wir eisiau rhoi yn ôl mewn unrhyw ffordd bosibl.”

Mae Sam yn esbonio bod y gwaith celf yn symbol o’i daith gydag iechyd meddwl a lles, sy’n broses sy’n esblygu yn ei brofiad ef.

“Mae’r darnau hyn yn ymwneud â dygnwch a dyfalbarhad bywyd, cylchoedd naturiol bywyd a marwolaeth sy’n cael eu symboleiddio yn y machlud, y blodau a’r pryfed. Bydd yr haul yn codi eto, bydd hadau dant y llew ar yr awel yn tyfu a bydd y lindys yn troi’n löynnod byw newydd. Mae bywyd yn dod o hyd i ffordd, mae’n addasu, esblygu ac yn ymddangos eto, nid yw byth yn rhoi’r gorau iddi.”

Leave a Reply