We’re delighted to present the Do you want to play? exhibition by Paul Whittaker and Tamsin Griffiths (Four in Four). By actively engaging with the interactive display, you will have the opportunity to explore the intricate dynamics of your relationships, be they personal or professional, and gain valuable insights into their significance in shaping our lives.

At the heart of this exhibition lies the philosophy of relationship-centred care, celebrating the understanding that meaningful connections with others play a pivotal role in nurturing our emotional, mental, and physical health. As you navigate through the interactive elements, you’ll discover how fostering positive and supportive relationships can profoundly enhance our overall wellbeing.

From the moment we are born, relationships and play are an integral part of how we engage and connect with the world. Not only are we influenced by the direct relationships we have with our families, friends, school teachers, our pets… Our sense of belonging is also influenced by the relationship we have with ourselves. How we relate to our histories, hopes, values, environment and everything beyond us, both real and imagined affects every aspect of our curiosity.

We form a relationship whenever we interact with another life, service, system, society or object through experimentation and play. As we grow we play less and accept more. Some relationships are easy but many are not. Some relationships we choose; some are chosen for us. Some bring us joy and others bring us pain… or sometimes both.  

When we are vulnerable and in need of support or care, it can feel like we have been entered into an unfamiliar game and we accept the roles we are put in. It’s the same game that others around us are playing but we are playing by different rules. How often do we question or challenge these roles that we fall into?

Nobody can guarantee that we will climb more ladders than we slide down snakes but if we can’t avoid playing the relationship game shouldn’t we take the time to create a set of rules that recognises the values, preferences, and expectations of all the participants? Especially those relationships vital to our support and care?

So, if relationships are unavoidable and if a healthy relationship can improve our physical and mental well-being, strengthen our hearts and self-worth, shouldn’t we all be encouraged to roll the dice or take a chance to make them better?

With this exhibition we invite you to explore your relationships, the roles we play and the masks we wear. Do you want to play?

-Four in Four

The Do you want to play? exhibition will run until 18th September.

For more information about the Hearth Gallery, the associated exhibition spaces and the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook, Twitter and Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r arddangosfa Ydych chi eisiau chwarae? gan Paul Whittaker a Tamsin Griffiths (Four in Four). Trwy ymgysylltu’n weithredol â’r arddangosfa ryngweithiol, cewch gyfle i archwilio dynameg gywrain eich cydberthnasau, boed yn bersonol neu’n broffesiynol, a chael cipolwg gwerthfawr ar eu harwyddocâd wrth lunio ein bywydau.

Wrth wraidd yr arddangosfa hon mae athroniaeth gofal sy’n canolbwyntio ar berthynas, gan ddathlu’r ddealltwriaeth bod cysylltiadau ystyrlon ag eraill yn chwarae rhan ganolog wrth feithrin ein hiechyd emosiynol, meddyliol a chorfforol. Wrth i chi lywio drwy’r elfennau rhyngweithiol, byddwch yn darganfod sut y gall meithrin cydberthnasau cadarnhaol a chefnogol wella ein lles cyffredinol yn sylweddol.

O’r eiliad y cawn ein geni, mae cydberthnasau a chwarae yn rhan annatod o sut rydym yn ymgysylltu ac yn cysylltu â’r byd. Nid yn unig yr ydym yn cael ein dylanwadu gan y berthynas uniongyrchol sydd gennym gyda’n teuluoedd, ffrindiau, athrawon ysgol, ein hanifeiliaid anwes… Mae ein hymdeimlad o berthyn hefyd yn cael ei ddylanwadu gan y berthynas sydd gennym â ni ein hunain. Mae’r modd yr ydym yn ymwneud â’n hanesion, ein gobeithion, ein gwerthoedd, ein hamgylchedd a phopeth y tu hwnt i ni, yn real ac yn ddychmygol, yn effeithio ar bob agwedd ar ein chwilfrydedd.

Rydym yn ffurfio perthynas pryd bynnag y byddwn yn rhyngweithio â bywyd, gwasanaeth, system, cymdeithas neu wrthrych arall trwy arbrofi a chwarae. Wrth i ni dyfu rydym yn chwarae llai ac yn derbyn mwy. Mae rhai cydberthnasau yn hawdd ond mae llawer yn anodd. Rydym yn dewis rhai cydberthnasau; caiff rhai ein dewis ar ein rhan.  Mae rhai yn dod â llawenydd inni ac mae eraill yn dod â phoen inni… neu weithiau’r ddau. 

Pan fyddwn yn agored i niwed ac angen cefnogaeth neu ofal, gall deimlo ein bod wedi cael ein cynnwys mewn gêm anghyfarwydd ac rydym yn derbyn y rolau sy’n cael eu rhoi i ni. Rydym yn chwarae’r un gêm ag eraill o’n cwmpas, ond rydyn ni’n dilyn rheolau gwahanol. Pa mor aml ydyn ni’n cwestiynu neu’n herio’r rolau hyn rydyn ni’n eu derbyn?

Ni all neb ein sicrhau y byddwn yn dringo mwy o ysgolion nag yr ydym yn llithro i lawr nadroedd, ond os na allwn osgoi chwarae’r gêm berthynas oni ddylem gymryd yr amser i greu set o reolau sy’n cydnabod gwerthoedd, hoffterau a disgwyliadau’r holl gyfranogwyr? Yn enwedig y cydberthnasau hynny sy’n hanfodol i’n cefnogaeth a’n gofal?

Felly, os nad oes modd osgoi cydberthnasau ac os gall perthynas iach wella ein lles corfforol a meddyliol, cryfhau ein calonnau a’n hunan-werth, oni ddylem ni i gyd gael ein hannog i rolio’r dis neu gymryd siawns i’w gwella?

Gyda’r arddangosfa hon rydym yn eich gwahodd i archwilio eich cydberthnasau, y rolau rydyn ni’n eu chwarae a’r masgiau rydyn ni’n eu gwisgo. Ydych chi eisiau chwarae?

-Four in Four

Bydd yr arddangosfa Ydych chi eisiau chwarae? yn rhedeg tan 18 Medi.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Oriel yr Aelwyd, yr ardaloedd arddangos cysylltiedig a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

Leave a Reply