We are delighted to present the Coastal Connections: Wild Swimming and the South Wales Coastline exhibition, exploring the joy of cold-water immersion and celebrating the stunning South Wales coastline.

Wild swimming, also known as open water swimming, involves taking a dip in natural bodies of water such as lakes, rivers, and the ocean. It’s a thrilling and invigorating way to connect with nature, and the South Wales coastline, with its rugged cliffs, hidden coves and tranquil bays, offers some of the most breath-taking locations for this activity in the UK.

This exhibition features a diverse collection of artworks that offer a unique glimpse into the world of swimming. Some works document swimming communities and provide an insight into their daily routines and practices. Other pieces offer a more personal perspective, capturing the artists’ unique experiences of water and the many intricacies of waves, foam, and organisms thriving at the shore.

In addition to these captivating depictions of water and its many facets, the exhibition also explores the intricate movements of the human body whilst in water. These pieces offer a study into the complex physical activity of swimming and its many nuances.

The exhibition also pays tribute to the stunning South Wales coastline, with a series of pieces that showcase the area’s wider coastal landscape. The intricate depictions of the familiar and complex cliff faces of Southerndown and Ogmore provide a refined portrayal of these iconic landmarks.

If you’re new to wild swimming, make sure to be safe, and swim with a group. Learn about tides, currents, your local beaches, rivers and lakes from experienced swimmers. Some of the local swimming communities are: Dawn Stalkers, Watchtower Waders, Taffy Dippers, Barrybados Bathers, Blue Boobies, Blue Tits and Sister Swims. If you don’t live in South Wales, you can find your local wild swimming group on http://www.outdoorswimmingsociety.com and you can learn more on http://www.wildswimming.co.uk

Thank you to all participating artists and swimmers: Emily Unsworth White, Francine Davies, Nick Davies, Kate De Leo, Melanie Wotton, Mike Biddulph, Richard James, Sue McDonagh, Sylwia Kuniewska

The Coastal Connections: Wild Swimming and the South Wales Coastline exhibition will run until 31st July 2023.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Cysylltiadau Arfordirol: Nofio Gwyllt ac Arfordir De Cymru

Mae’n bleser gennym gyflwyno arddangosfa Cysylltiadau Arfordirol: Nofio Gwyllt ac Arfordir De Cymru, sy’n archwilio llawenydd ymdrochi mewn dŵr oer ac yn dathlu arfordir trawiadol De Cymru.

Mae nofio gwyllt, a elwir hefyd yn nofio dŵr agored, yn golygu ymdrochi mewn dŵr naturiol fel llynnoedd, afonydd a’r cefnfor. Mae’n ffordd gyffrous a bywiog o gysylltu â byd natur, ac mae arfordir De Cymru, gyda’i glogwyni garw, cildraethau cudd a baeau tawel, yn cynnig rhai o’r lleoliadau mwyaf syfrdanol ar gyfer y gweithgaredd hwn yn y DU.

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys casgliad amrywiol o waith celf sy’n cynnig cipolwg unigryw ar fyd nofio. Mae ambell ddarn o waith yn dogfennu cymunedau nofio ac yn rhoi cipolwg ar eu harferion dyddiol. Mae darnau eraill yn cynnig persbectif mwy personol, gan grisialu profiadau unigryw’r artistiaid o ddŵr a manylion cain niferus y tonnau, ewyn, ac organebau sy’n ffynnu ar y lan.

Yn ogystal â’r darluniau cyfareddol hyn o ddŵr a’i agweddau niferus, mae’r arddangosfa hefyd yn archwilio symudiadau cywrain y corff dynol tra yn y dŵr. Mae’r darnau hyn yn cynnig astudiaeth i weithgaredd corfforol cymhleth nofio a’i arlliwiau niferus.

Mae’r arddangosfa hefyd yn talu teyrnged i arfordir trawiadol De Cymru, gyda chyfres o ddarnau sy’n arddangos tirwedd arfordirol ehangach yr ardal. Mae’r darluniau cywrain o wynebau clogwyni cyfarwydd a chymhleth Southerndown ac Ogwr yn rhoi portread cain o’r tirnodau eiconig hyn.

Os ydych chi’n newydd i nofio gwyllt, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ddiogel, ac yn nofio gyda grŵp. Dysgwch am lanw, cerrynt, eich traethau, afonydd a llynnoedd lleol gan nofwyr profiadol. Dyma rai o’r cymunedau nofio lleol: Dawn Stalkers, Watchtower Waders, Taffy Dippers, Barrybados Bathers, Blue Boobies, Blue Tits a Sister Swims. Os nad ydych yn byw yn Ne Cymru, gallwch ddod o hyd i’ch grŵp nofio gwyllt lleol ar http://www.outdoorswimmingsociety.com a gallwch ddysgu mwy ar http://www.wildswimming.co.uk

Diolch i’r holl artistiaid a nofwyr a gymerodd ran: Emily Unsworth White, Francine Davies, Nick Davies, Kate De Leo, Melanie Wotton, Mike Biddulph, Richard James, Sue McDonagh, Sylwia Kuniewska

Bydd arddangosfa Cysylltiadau Arfordirol: Nofio Gwyllt ac Arfordir De Cymru yn rhedeg tan 31 Gorffennaf 2023.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich

Leave a Reply