The Arts for Health and Wellbeing Team is thrilled to announce that the exhibition cube donated by Age Cymru was installed last week at the front of Barry Hospital. Age Cymru is the national charity for older people in Wales. They provide various services to make a real difference in seniors’ lives. The cube is a fantastic addition to Barry Hospital and allows for showcasing artists’ work in a fresh, unique way. Patients, staff, volunteers and visitors will have a chance to admire art not only on the hospital’s walls but also outside the building. Transforming hospitals into more vibrant and inspiring spaces is an element of our mission, so we are incredibly grateful to Age Cymru for donating the cube and helping us to deliver our improved patient and staff experience.

Currently, the cube showcases the work of Nathan Wyburn, a Health Charity Patron. The emphatic piece was created for Age Cymru’s ‘This is Older’ project. Through the project, Age Cymru engaged with people 50 plus across Wales, with individuals and organisations advocating for the rights of older people to consider their media image.

We would also like to thank the Capital, Estates and Facilities Team at Cardiff and Vale University Health Board for helping install the exhibition cube. We appreciate their assistance and support.

Arddangosfa Ciwb yn Ysbyty’r Barri

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch iawn o gyhoeddi bod arddangosfa ciwb, a roddwyd gan Age Cymru, wedi’i gosod yr wythnos diwethaf o flaen Ysbyty’r Barri. Age Cymru yw’r elusen genedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru. Maent yn darparu gwasanaethau amrywiol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl hŷn. Mae’r ciwb yn ychwanegiad gwych i Ysbyty’r Barri ac yn ein galluogi i arddangos gwaith artistiaid mewn ffordd ffres, unigryw. Bydd cleifion, staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yn cael cyfle i edmygu celf nid yn unig ar waliau’r ysbyty, ond hefyd y tu allan i’r adeilad. Mae trawsnewid ysbytai yn fannau mwy bywiog ac ysbrydoledig yn elfen o’n cenhadaeth, felly rydym yn hynod ddiolchgar i Age Cymru am roi’r ciwb i ni a’n helpu i ddarparu profiad gwell i gleifion a staff.

Ar hyn o bryd, mae’r ciwb yn arddangos gwaith Nathan Wyburn, Noddwr yr Elusen Iechyd. Crëwyd y darn grymus ar gyfer prosiect ‘This is Older’ Age Cymru. Drwy gydol y prosiect, bu Age Cymru yn ymgysylltu â phobl 50 oed ac yn hŷn ledled Cymru, gydag unigolion a sefydliadau yn eirioli dros hawliau pobl hŷn i ystyried eu delwedd yn y cyfryngau.

Hoffem hefyd ddiolch i’r Tîm Cyfalaf, Ystadau a Chyfleusterau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am helpu i osod yr arddangosfa ciwb. Rydym yn gwerthfawrogi eu cymorth a’u cefnogaeth.

Leave a Reply