The Arts for Health and Wellbeing Team at Cardiff & Vale Health Charity are thrilled to receive funding for an exciting new project, A Space To Grow – Lle i Dyfu, which connects growing and creating. We are incredibly grateful to the Arts for Health and Wellbeing Lottery funding stream, Arts Council of Wales.

Through a combination of the creative arts, nature and food-based learning and sharing, we are excited to explore the distinct benefits of an innovative synergistic approach to improving wellbeing and connecting people across Cardiff, the Vale of Glamorgan and Wales.

Our year-long social prescribing project, A Space To Grow will focus on the creative opportunities that growing and sharing of food across cultures and communities can inspire, promoting connections through food, sustainability and environmental awareness in our communities, addressing food inequalities and supporting healthy communities.

Urban-Vertical CIC
Left to right: Hannah Corr, Chris Fowler, Amanda Wood

We are excited to celebrate the deep connection between food, nature and the arts across different cultures, employing innovative interventions including belly-dancing for gut health, recycled film performances, innovative printing and dyeing, poetry and performance, lyrics and song writing /composition.

Our partners are Urban-Vertical CIC, Grange Medical Practice, Grangetown, a number of Cardiff and Vale UHB services, Vale of Glamorgan Libraries, Third Sector and Community Organisations and a number of artists and arts organisations including Flossy and Boo, Dewi Tennatt Lloyd, Duke Al and Amelia Unity.

Our thanks to the Arts Council of Wales for their fantastic support.

For more information on this project, please email artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

Lle i Dyfu

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn falch iawn o dderbyn cyllid ar gyfer prosiect newydd cyffrous, A Space to Grow – Lle i Dyfu, sy’n cysylltu tyfu a chreu. Rydym yn hynod ddiolchgar i ffrwd ariannu Loteri’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Trwy gyfuniad o’r celfyddydau creadigol, byd natur a dysgu a rhannu sy’n seiliedig ar fwyd, rydym yn gyffrous i archwilio manteision unigryw dull synergyddol arloesol o wella lles a chysylltu pobl ledled Caerdydd, Bro Morgannwg a Chymru.

Bydd ein prosiect presgripsiynu cymdeithasol blwyddyn o hyd, Lle i Dyfu, yn canolbwyntio ar y cyfleoedd creadigol y gall tyfu a rhannu bwyd ar draws diwylliannau a chymunedau eu hysbrydoli, gan hyrwyddo cysylltiadau trwy fwyd, cynaliadwyedd ac ymwybyddiaeth amgylcheddol yn ein cymunedau, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau bwyd a chefnogi cymunedau iach.

Urban-Vertical CIC
O’r chwith i’r dde: Hannah Corr, Chris Fowler, Amanda Wood

Rydym yn gyffrous i ddathlu’r cysylltiad dwfn rhwng bwyd, natur a’r celfyddydau ar draws gwahanol ddiwylliannau, gan ddefnyddio ymyriadau arloesol gan gynnwys bolddawnsio ar gyfer iechyd y stumog, perfformiadau ffilm wedi’u hailgylchu, argraffu a lliwio arloesol, barddoniaeth a pherfformiad, ysgrifennu geiriau / cyfansoddi caneuon.

Ein partneriaid yw Urban-Vertical CIC, Practis Meddygol Grange, Grangetown, nifer o wasanaethau BIP Caerdydd a’r Fro, Llyfrgelloedd Bro Morgannwg, Sefydliadau Trydydd Sector a Chymunedol a nifer o artistiaid a sefydliadau celfyddydol gan gynnwys Flossy and Boo, Dewi Tennatt Lloyd, Dug Al ac Amelia Unity.

Diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru am ei gefnogaeth wych.

Am mwy o wybodaeth, ebostiwch artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply