We are delighted to present the NHS @ 75 Online Art Auction, raising funds for the Arts for Health and Wellbeing Programme at Cardiff & Vale Health Charity.  This year’s auction is extra special, as it coincides with the NHS turning 75. To celebrate, local artists have very kindly donated a piece of their work to show their appreciation of our wonderful NHS.

Many of the contributing artists have a previous connection with the Arts for Health and Wellbeing Programme and have a personal reason for supporting the NHS at this time.

‘Rose Tinted’ by Elaine Jones, Acrylic on Canvas

‘Due to my own health issues I have found that practicing art and crafts is of such therapeutic benefit for me, physically, mentally and emotionally. Over the last 4 years I have had numerous scans, examinations and a regime of medications which I can’t thank the NHS for enough. The NHS has enabled me to carry on with my life and has given me this chance to do the things I love. I paint and craft as a form of my own prescribed therapy so to be able to donate a piece of my art is my way of saying a little thank you.’

-Elaine Jones, Artist

‘Bee on Gold’ by Victoria Perkins, Acrylic and Metallic Leaf on Canvas

‘I am very much a supporter of how great our NHS is, my family and I have been looked after very well throughout the years.  All of the brilliant healthcare professionals deserve recognition for all the hard work and devotion they provide, especially through the pandemic!’

-Victoria Perkins, Artist

The NHS @ 75 Online Art Auction exhibition will run until Monday 8th May 2023.

You can place your bids here.

Thank you to all participating artists for your ongoing support.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing Programme, and our exhibition spaces, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages @CAVuhbArts and @thehearthgallery on all platforms.

If you require further information about the artworks on show, or if you would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Arwerthiant Celf Ar-lein y GIG @ 75

Mae’n bleser gennym gyflwyno arddangosfa ‘Arwerthiant Celf Ar-lein y GIG @ 75’ yn Oriel yr Aelwyd, sy’n codi arian ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.  Mae’r arwerthiant eleni yn arbennig iawn, gan ei fod yn cyd-fynd â’r GIG yn troi’n 75. I ddathlu, mae artistiaid lleol yn garedig iawn wedi rhoi darn o’u gwaith i ddangos eu gwerthfawrogiad o’n GIG gwych.

Mae gan lawer o’r artistiaid sy’n cyfrannu gysylltiad blaenorol â Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles ac mae ganddynt reswm personol dros gefnogi’r GIG ar yr adeg hon.

‘Rose Tinted’ gan Elaine Jones, Acrylig ar Gynfas

‘Oherwydd fy mhroblemau iechyd fy hun, rwyf wedi darganfod bod ymarfer celf a chrefft o fudd therapiwtig i mi, yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol. Dros y 4 blynedd diwethaf rwyf wedi cael nifer o sganiau, archwiliadau a chyfundrefn o feddyginiaethau ac rwy’n ddiolchgar tu hwnt i’r GIG. Mae’r GIG wedi fy ngalluogi i barhau â’m bywyd ac wedi rhoi’r cyfle hwn i mi wneud y pethau rwy’n eu caru. Rwy’n paentio ac yn creu gwaith crefft fel rhan o’m therapi fy hun, felly mae rhoi darn o’m gwaith celf yn ffordd bersonol o ddweud diolch yn fawr. ‘

-Elaine Jones, Artist

‘Bee on Gold’ gan Victoria Perkins, Acrylic and Deilen Acrylig a Metelaidd ar Gynfas

‘Rwy’n gefnogwr mawr o ba mor wych yw ein GIG, mae fy nheulu a minnau wedi derbyn gofal da iawn trwy gydol y blynyddoedd.  Mae pob un o’r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gwych yn haeddu cydnabyddiaeth am eu holl waith caled a’u hymroddiad, yn enwedig yn ystod y pandemig! ‘

-Victoria Perkins, Artist

Bydd arddangosfa Arwerthiant Celf Ar-lein y GIG @ 75 yn rhedeg tan ddydd Llun 8 Mai 2023.


Gallwch osod eich cynigion yma.

Diolch i’r holl artistiaid sy’n cymryd rhan am eich cefnogaeth barhaus.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles a’n hardaloedd arddangos, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol @CAVuhbArts ac @thehearthgallery ar bob platfform.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply