On Thursday, February 2nd, we attended the official opening of the new Wellbeing Hub at Maelfa  which is an integrated, community focused, health and wellbeing facility.

As part of the Maelfa project, we commissioned Gideon Petersen to produce stunning sculptures of dandelion seeds which hang from the ceiling in the healthcare area. In this instance, the dandelion was chosen as it is a symbol of hope, love, and happiness. The bright yellow colour of its petals represent the sun shining on all the good deeds in your life. The black seeds of this plant are said to carry wishes for prosperity and new beginnings with them as they fly away into the sky. 

Artist, Gideon Petersen, studied sculpture at Wimbledon School of Art working in a variety of material and techniques. In 1997 he returned to Wales and focused on sculpture. Many of his pieces are inspired from nature and the landscape within which he lives. You can find out more about Gideon here.

We wanted to thank Capital, Estates and Planning for helping to install these beautiful sculptures.

You can find out more about the Wellbeing Hub here.

Dant y Llew yn y Maelfa

Ddydd Iau, 2 Chwefror, aethom i agoriad swyddogol yr Hyb Lles newydd yn y Maelfa sy’n gyfleuster iechyd a lles integredig, sy’n canolbwyntio ar y gymuned.

Fel rhan o brosiect Maelfa, gwnaethom gomisiynu Gideon Petersen i gynhyrchu cerfluniau trawiadol o hadau dant y llew sy’n hongian o’r nenfwd yn yr ardal gofal iechyd. Yn yr achos hwn, dewiswyd dant y llew gan ei fod yn symbol o obaith, cariad, a hapusrwydd. Mae lliw melyn llachar ei betalau yn cynrychioli’r haul yn tywynnu ar yr holl weithredoedd da yn eich bywyd. Dywedir bod hadau du’r planhigyn hwn yn cario dymuniadau am ffyniant a dechreuadau newydd gyda nhw wrth iddynt hedfan i ffwrdd i’r awyr.

Astudiodd yr artist, Gideon Petersen, gerflunio yn Ysgol Gelf Wimbledon gan weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau. Yn 1997 dychwelodd i Gymru a chanolbwyntio ar gerflunwaith. Mae llawer o’i ddarnau wedi’u hysbrydoli o fyd natur a’r dirwedd y mae’n byw ynddi. Gallwch ddysgu rhagor am Gideon yma.

Diolch i Cyfalaf, Ystadau a Chynllunio am helpu i osod y cerfluniau hardd hyn. Gallwch ddarganfod mwy am yr Hyb Lles yma.

Leave a Reply