We are delighted to share that our regular singing sessions in collaboration with Mind in the Vale are now in full flow and already having a positive impact on participants!

Nicole and Giordano, our talented musical duo are delivering singing sessions at Penarth Methodist Church fortnightly on a Thursday.

‘The group who attended were wonderful. Everyone engaged and we worked through two songs. The group have also shared some song suggestions going forward, which Giordano and I are working on sourcing for future sessions.’

We had lots of positive feedback, one participant said, ‘I felt depressed this morning but after singing, I feel much happier.’, which was amazing to hear.

Nicole and Giordano, a classically trained mezzo-soprano and classical musician duo, regularly perform across Wales and England. They love to explore a variety of musical genres to connect with their audiences and participants, and we are so excited to work with them on this community singing project.

The project is funded by NHS Charities Together and is a collaboration between the Arts for Health and Wellbeing Team, Cardiff & Vale Health Charity, CAVUHB, Mind in the Vale and musical duo Nicole Boardman and Giordano Ferla to support people’s mental wellbeing in the Vale of Glamorgan.

Please call Mind in the Vale on 01446 730792 if you would like to come along.

11am-12 pm at:

Penarth Methodist Church

Woodland Place

Corner of Stanwell Road

Penarth

CF64 2EX

HELEDD – Sesiynau Cyntaf

Mae’n bleser gennym rannu bod ein sesiynau canu rheolaidd mewn cydweithrediad â Mind ym Mro Morgannwg yn mynd rhagddynt ac eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar gyfranogwyr!

Mae Nicole a Giordano, ein deuawd cerddorol dawnus, yn cyflwyno sesiynau canu yn Eglwys Fethodistaidd Penarth bob pythefnos ar ddydd Iau.

‘Roedd y grŵp a fynychodd yn wych. Roedd pawb yn cymryd rhan lawn ac fe lwyddom i weithio ar ddwy gân. Mae’r grŵp hefyd wedi rhannu rhai awgrymiadau caneuon, ac rydw i a Giordano yn gwneud ein gorau i’w cyrchu ar gyfer sesiynau yn y dyfodol’

Cawsom lawer o adborth cadarnhaol, dywedodd un cyfranogwr, ‘Roeddwn i’n teimlo’n isel fy ysbryd y bore ‘ma ond ar ôl canu, rwy’n teimlo’n llawer hapusach.’, a oedd yn anhygoel i’w glywed.

Mae Nicole a Giordano, deuawd cerddorol mezzo-soprano sydd wedi’u hyfforddi’n glasurol, yn perfformio’n rheolaidd ledled Cymru a Lloegr. Maent wrth eu bodd yn archwilio amrywiaeth o genres cerddorol i gysylltu â’u cynulleidfaoedd a’r cyfranogwyr, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda nhw ar y prosiect canu cymunedol hwn.

Ariennir y prosiect gan NHS Charities Together ac mae’n gydweithrediad rhwng Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, BIPCAF, Mind ym Mro Morgannwg a’r ddeuawd gerddorol Nicole Boardman a Giordano Ferla, i gefnogi lles meddyliol pobl ym Mro Morgannwg.

Ffoniwch Mind ym Mro Morgannwg ar 01446 730792 os hoffech ddod i’r sesiynau

11am-12pm yn:

Eglwys Fethodistaidd Penarth

Woodland Place

Cornel Heol Stanwell

Penarth

CF64 2EX

Leave a Reply