Music for Wellbeing is a 2 year long project funded by NHS Charities Together that will support KIRAN Cymru to introduce music and sharing sessions into their programme with the Arts for Health and Wellbeing Programme.

KIRAN Cymru, is an organisation working to promote wellbeing for people in Wales with a particular focus (but not exclusively) on people from Black, Asian and Minority Ethnic communities in Wales.

We aim to launch lessons in African percussion instrument (Djembe) and Indian percussion instrument (Tabla) and additionally fund sharing event sessions, for the KIRAN Cymru community to share music, film, culture and food. We hope that these sessions will allow participants to learn new skills, make new friendships and connections and support building better connections to NHS services.

KIRAN Cymru is delighted to have received funding for a project called Music for Wellbeing under the Arts for Health and Wellbeing Programme of NHS Charities together. The unique project will continue for 2 years from 2023 to 2024 and enable community members to improve their well-being by learning to play Djembe and Tabla. The sharing activities based on music, film, culture and food will allow participants to make new friends from diverse socio-cultural backgrounds and make new friends.

-Neil Mukerji, Participant and Project Lead

Music for Wellbeing will begin in early 2023 and we look forward to keeping you updated with its developments.

For more information on this project, please email Bex Betton, Arts Fundraising Support Officer on bex.betton@wales.nhs.uk

MUSIC FOR WELLBEING – Sefydlu

Mae Music for Wellbeing yn brosiect 2 flynedd o hyd a ariennir gan NHS Charities Together a fydd yn cefnogi KIRAN Cymru i gyflwyno sesiynau cerddoriaeth a rhannu yn rhan o’u rhaglen gyda Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles.

Mae KIRAN Cymru yn sefydliad sy’n gweithio i hyrwyddo lles pobl yng Nghymru gan ganolbwyntio’n benodol (ond nid yn unig) ar bobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru.

Ein nod yw lansio gwersi ar gyfer yr offeryn taro Affricanaidd (Djembe) a’r offeryn taro Indiaidd (Tabla) yn ogystal ag ariannu sesiynau rhannu er mwyn i gymuned KIRAN Cymru rannu cerddoriaeth, ffilm, diwylliant a bwyd. Y gobaith yw y bydd y sesiynau hyn yn caniatáu i gyfranogwyr ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd a chefnogi’r gwaith o feithrin cysylltiadau gwell â gwasanaethau’r GIG.

Mae KIRAN Cymru yn falch iawn o fod wedi derbyn cyllid ar gyfer prosiect o’r enw Music for Wellbeing o dan Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd NHS Charities Together. Bydd y prosiect unigryw yn parhau am 2 flynedd o 2023 i 2024 ac yn galluogi aelodau’r gymuned i wella eu lles trwy ddysgu chwarae’r Djembe a’r Tabla. Bydd y gweithgareddau rhannu sy’n seiliedig ar gerddoriaeth, ffilm, diwylliant a bwyd yn galluogi cyfranogwyr i wneud ffrindiau newydd o gefndiroedd cymdeithasol-ddiwylliannol amrywiol.

-Neil Mukerji, Cyfranogwr ac Arweinydd y Prosiect

Bydd Music for Wellbeing yn dechrau yn gynnar yn 2023 ac edrychwn ymlaen at roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ei ddatblygiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, e-bostiwch Bex Betton, Swyddog Cymorth Codi Arian y Celfyddydau ar bex.betton@wales.nhs.uk

Leave a Reply