A vinyl print has been created for display at the Neuro Rehabilitation Centre in memory of Janice Davies. Jan’s daughter Sarah, and family, raised the funds for the print and, with the support of the Arts for Health and Wellbeing Programme and Cardiff & Vale Health Charity, worked with Grosvenor Interiors to design a wall vinyl that reflects Jan’s memory.

The final design features a tree made of colourful hearts with the words ‘family from strong roots grow beautiful leaves’. Jan’s name is also included in the artwork as if it was carved in the trunk of the tree.

The vinyl has been installed at the Neuro Rehabilitation Centre, where it can bring joy and tranquillity to the clinical environment and be enjoyed by patients, staff and visitors.

Thank you so much Sarah and family for this kind donation. The quote perfectly describes the enduring love displayed by Jan’s family, which will bring comfort to others and continue to inspire all of us on West 10.

-Sophie Brown, Speech & Language Therapist

If you are interested in commissioning or gifting an artwork for one of our hospital sites in memory or appreciation of someone special, please contact fundraising.cav@wales.nhs.uk

Gwaith celf yn y Ganolfan Niwroadsefydlu er cof am Jan

Mae print finyl wedi’i greu i’w arddangos yn y Ganolfan Niwroadsefydlu er cof am Janice Davies. Gwnaeth merch Jan, Sarah, a’i theulu, godi’r arian ar gyfer y print a, gyda chefnogaeth Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles ac Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, buont yn gweithio gyda Grosvenor Interiors i ddylunio finyl wal sy’n coffáu Jan.

Mae’r dyluniad terfynol yn cynnwys coeden wedi’i gwneud o galonnau lliwgar gyda’r geiriau ‘family from strong roots grow beautiful leaves’. Mae enw Jan hefyd wedi’i gynnwys yn y gwaith celf fel pe bai wedi’i gerfio ym moncyff y goeden.

Mae’r finyl wedi’i osod yn y Ganolfan Niwroadsefydlu, lle bydd yn dod â llawenydd a llonyddwch i’r amgylchedd clinigol ar gyfer cleifion, staff ac ymwelwyr.

Diolch yn fawr iawn i Sarah a’r teulu am y rhodd caredig yma. Mae’r dyfyniad yn disgrifio’n berffaith y cariad parhaol sy’n cael ei ddangos gan deulu Jan, a fydd yn dod â chysur i eraill ac yn parhau i ysbrydoli pob un ohonom ar ward Gorllewin 10.

-Sophie Brown, Therapydd Iaith a Lleferydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn comisiynu, neu roi gwaith celf yn anrheg ar gyfer un o safleoedd ein hysbytai er cof neu werthfawrogiad am rywun arbennig, cysylltwch â fundraising.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply