Welcome to our Winter Open Exhibition 2022 at Oriel yr Aelwyd : The Hearth Gallery, University Hospital Llandough.

This year we have been overwhelmed with submissions from skilled and talented artists from the UK and beyond, and we are so grateful for every single one. The group exhibition showcases paintings, drawings, photography, ceramics and prints that were created by staff, patients, members of our community, and artists who connected with us online. We are very proud that the positive message of the Arts for Health and Wellbeing Programme is reaching a wider audience.

At Cardiff and Vale University Health Board we believe strongly in the ability of the Creative Arts to improve the everyday lives and wellbeing of our staff, patients and visitors, providing opportunities for relaxation, contemplation and enjoyment. Whether you are taking the time to view art, or to create art and participate in art projects yourself, the physical and mental benefits can be enormous. Our exhibitions and other Creative Arts events are open to all and we encourage everyone to learn more about our arts-in-health projects, and to take part.

A big thank you to all the artists involved in this year’s Winter Open Exhibition for making the Hearth Gallery at University Hospital Llandough such a positive and welcoming space for our Staff and Patients this Winter season.

The participating artists are: Aaron Davies, Adam McCusker, Adele Giles, Adrienne Titley, Ameana Alessandri, Athena Jones, Bex Betton, Booker Skelding, Brian Marsh, Cerys Knighton, Claire Lovell, Connor Holland, Emma Pughsley, Haydn Canter, Jacqueline Alkema, Janet Blackman, Jina Kim, June Price, Karen Fitzpartick, Karina Geddes, Karolina Birger, Louise Jensen, Max Cutler, Michelle Horne, Neda Mohammadnejad, Nichola Bagshaw, Nina Lazarou, Rachel Hannah, Ruan Martins, Vincent Temu

Our Winter Open Exhibition runs until 2nd February 2023.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Arddangosfa Agored y Gaeaf 2022

Croeso i Arddangosfa Agored y Gaeaf 2022 yn Oriel yr Aelwyd, Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Eleni rydym wedi cael ein syfrdanu gan gyflwyniadau gan artistiaid medrus a thalentog o’r DU a thu hwnt, ac rydym mor ddiolchgar am bob un. Mae’r arddangosfa grŵp yn arddangos paentiadau, darluniau, ffotograffiaeth, cerameg a phrintiau a grëwyd gan staff, cleifion, aelodau o’n cymuned, ac artistiaid a gysylltodd â ni ar-lein. Rydym yn falch iawn bod neges gadarnhaol Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn credu’n gryf yng ngallu’r Celfyddydau Creadigol i wella bywydau bob dydd a lles ein staff, cleifion ac ymwelwyr, gan ddarparu cyfleoedd i ymlacio, myfyrio a mwynhau. P’un a ydych chi’n treulio amser yn edrych ar y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, neu’n creu gwaith celf ac yn cymryd rhan mewn prosiectau celf eich hun, mae’r manteision corfforol a meddyliol yn gallu bod yn enfawr. Mae ein harddangosfeydd a digwyddiadau Celfyddydau Creadigol eraill yn agored i bawb ac rydym yn annog pawb i ddysgu mwy am ein prosiectau celfyddydau-mewn-iechyd, ac i gymryd rhan.

Diolch yn fawr iawn i’r holl artistiaid a fu’n rhan o Arddangosfa Agored y Gaeaf eleni am wneud Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn ofod mor gadarnhaol a chroesawgar i’n staff a’n cleifion y gaeaf hwn.

Yr artistiaid sy’n cymryd rhan yw: Aaron Davies, Adam McCusker, Adele Giles, Adrienne Titley, Ameana Alessandri, Athena Jones, Bex Betton, Booker Skelding, Brian Marsh, Cerys Knighton, Claire Lovell, Connor Holland, Emma Pughsley, Haydn Canter, Jacqueline Alkema, Janet Blackman, Jina Kim, June Price, Karen Fitzpartick, Karina Geddes, Karolina Birger, Louise Jensen, Max Cutler, Michelle Horne, Neda Mohammadnejad, Nichola Bagshaw, Nina Lazarou, Rachel Hannah, Ruan Martins, Vincent Temu

Mae ein Harddangosfa Agored y Gaeaf yn rhedeg tan 2 Chwefror 2023.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply