Welcome to Cardiff Royal Infirmary report. The CRI hospital has a rich history and has cared for the people of Cardiff since 1883. For years it was the city’s main hospital. Today it is a landmark in transition.

Cardiff Royal Infirmary is developing as an innovative Health and Wellbeing Centre. It already provides a huge range of services to the people in Cardiff and across Wales including community mental health services, health access for asylum seekers and refugees and support for vulnerable women and families.

The Arts for Health and Wellbeing Team have been working across numerous teams and services and have been privileged to hear stories from staff, patients and people within the community that relate to their fondness of the site.

The team are excited and grateful for the opportunity to work to create a template to embed the creative arts in wellbeing health services and to provide a platform for all to engage in the creative arts and the numerous wellbeing benefits this can bring.

Croeso i adroddiad Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Mae gan ysbyty CRI hanes cyfoethog ac mae wedi gofalu am bobl Caerdydd ers 1883. Am flynyddoedd dyma oedd prif ysbyty’r ddinas. Heddiw mae’n dirnod sy’n cael ei drawsnewid.

Mae Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn datblygu fel Canolfan Iechyd a Lles arloesol. Mae eisoes yn darparu ystod enfawr o wasanaethau i bobl yng Nghaerdydd a ledled Cymru gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol, mynediad iechyd i geiswyr lloches a ffoaduriaid a chymorth i fenywod a theuluoedd sy’n agored i niwed.

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles wedi bod yn gweithio ar draws nifer o dimau a gwasanaethau ac wedi cael y fraint o glywed straeon gan staff, cleifion a phobl yn y gymuned sy’n ymwneud â’u hoffter o’r safle.

Mae’r tîm yn llawn cyffro ac yn ddiolchgar am y cyfle i weithio i greu templed i ymgorffori’r celfyddydau creadigol mewn gwasanaethau iechyd lles ac i ddarparu llwyfan i bawb gymryd rhan yn y celfyddydau creadigol a’r manteision lles niferus y gall hyn eu cynnig.

Leave a Reply