We would like to thank photographer Gareth Johns for kindly donating three photography prints displaying landmarks of Cardiff to the Arts for Health and Wellbeing Programme.

The prints have been gifted to Mental Health Services for Older People (MHSOP) at University Hospital Llandough, who support people over 65 years old in both Cardiff and the Vale with a dementia and functional mental health needs and a range of social and health care needs.

The prints will be hung in East 12’s main lounge, where they can be enjoyed by patients, staff and visitors and add to the tranquillity of the clinical area.

If you are interested in creating or commissioning an artwork for one of our hospital sites, the Arts for Health and Wellbeing Programme have several options to support you, including:

-Commissioning an artwork in memory of a loved one

-Fundraising to gift an artwork to a department that is important to you

-Creating a bespoke piece for a hospital area For more information, please contact fundraising.cav@wales.nhs.uk

Printiau Ffotograffiaeth a Roddwyd gan Gareth Johns

Hoffem ddiolch i’r ffotograffydd Gareth Johns am fod mor garedig â rhoi tri phrint ffotograffiaeth sy’n arddangos tirnodau o Gaerdydd i Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles.

Mae’r printiau wedi’u rhoi i’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hŷn (MHSOP) yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, sy’n cefnogi pobl dros 65 oed yng Nghaerdydd a’r Fro sydd â dementia ac anghenion iechyd meddwl gweithredol ac ystod o anghenion gofal cymdeithasol ac iechyd.

Bydd y printiau yn cael eu hongian ym mhrif lolfa Dwyrain 12, lle gall cleifion, staff ac ymwelwyr eu mwynhau ac ychwanegu at dawelwch yr ardal glinigol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu neu gomisiynu gwaith celf ar gyfer un o’n safleoedd ysbytai, mae gan Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles sawl opsiwn i’ch cefnogi, gan gynnwys:

-Comisiynu gwaith celf er cof am rywun annwyl

-Codi arian i roi gwaith celf i adran sy’n bwysig i chi

-Creu darn pwrpasol ar gyfer ardal ysbyty Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â fundraising.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply