We are thrilled to present the Mark Things exhibition in memory of Mark Stephens, the healthcare support worker of the Ash Day Unit who passed away in 2021. To celebrate the impact Mark had on everyone around him, the staff and patients of Neuropsychiatry Day Services have created artwork in his memory which showcases their wonderful skills and gives us an insight into the inspiration Mark had spread through his work to patients and colleagues.

“The unexpected passing of our beloved colleague and friend Mark Stephens earlier this year has left the staff and patients within the Neuropsychiatry service completely shocked and saddened. Those who knew him will understand that it is hard to put the impact that Mark had on the service and its patients into words.

We feel so lucky to have had Mark as our healthcare support worker on Ash Day Unit, many have commented that he was the beating heart of Neuropsychiatry Day Services. Mark believed in empowerment, and whether it was pottery sessions, music groups, crosswords, mindfulness moments, or just a listening ear, you couldn’t imagine someone more person-centred than Mark.

The team and patients thought that remembering Mark in a creative way would be very fitting. Thanks to the Hearth Gallery we have been able to showcase creative work from staff and patients in memory of Mark.

  • Sophie Burkitt, the Neuropsychiatry Department Day Centre Manager

The exhibition showcases works created in a variety of mediums, and is a demonstration of the encouraging and inspiring legacy Mark has left behind. This is also a testament to the positive impacts of the creative arts on mental health and wellbeing, and proves how one person can positively affect the lives of so many with their passion for creativity.

The Mark Things exhibition will run until 17th October.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Mark Things – Arddangosfa er cof am Mark Stephens

Rydym yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa Mark Things er cof am Mark Stephens, gweithiwr cymorth gofal iechyd yn Uned Ddydd Onnen a fu farw yn gynharach eleni. I ddathlu’r effaith a gafodd Mark ar bawb o’i gwmpas, mae staff a chleifion Gwasanaethau Dydd Niwroseiciatreg wedi creu gwaith celf er cof amdano, sy’n arddangos eu sgiliau gwych ac yn rhoi cipolwg i ni ar y ffordd y mae Mark wedi ysbrydoli cleifion a’i gydweithwyr trwy ei waith.

“Mae colli ein cydweithiwr a’n ffrind annwyl Mark Stephens yn annisgwyl yn gynharach eleni wedi achosi sioc a thristwch mawr ymhlith staff a chleifion o fewn y gwasanaeth Niwroseiciatreg. Bydd y rhai a oedd yn ei adnabod yn deall ei bod yn anodd disgrifio’r effaith a gafodd Mark ar y gwasanaeth a’i gleifion.

Rydym yn teimlo mor ffodus fod Mark wedi bod gyda ni fel gweithiwr cymorth gofal iechyd yn Uned Ddydd Onnen; yn ôl sawl un, fe oedd calon y Gwasanaethau Dydd Niwroseiciatreg. Roedd Mark yn credu mewn grymuso, a boed yn sesiynau crochenwaith, grwpiau cerddoriaeth, croeseiriau, eiliadau o ymwybyddiaeth ofalgar, neu’n glust i wrando, ni fyddai neb yn canolbwyntio ar yr unigolyn yn fwy na Mark.

Roedd y tîm a’r cleifion o’r farn y byddai cofio Mark mewn ffordd greadigol yn addas iawn. Diolch i Oriel yr Aelwyd rydym wedi gallu arddangos gwaith creadigol gan staff a chleifion er cof am Mark.”

  • Sophie Burkitt, Rheolwr Canolfan Ddydd yr Adran Niwroseiciatreg

Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith a grëwyd mewn amrywiaeth o gyfryngau, ac mae’n dangos y gwaddol calonogol ac ysbrydoledig y mae Mark wedi’i adael ar ôl. Mae hyn hefyd yn destament i effeithiau cadarnhaol y celfyddydau creadigol ar iechyd meddwl a lles, ac yn profi sut y gall un person effeithio’n gadarnhaol ar fywydau cymaint o bobl gyda’i frwdfrydedd dros greadigrwydd.

Cynhelir arddangosfa Mark Things tan 17 Hydref.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply