We are delighted to welcome the You Scrub Up Well exhibition to the Hearth Gallery, displaying artwork created by participants of the CF Voices Project. The project was a collaboration between the Arts for Health and Wellbeing Team, Cardiff & Vale Health Charity, CAVUHB, Four in Four and the staff at the All Wales Adult Cystic Fibrosis Centre, University Hospital Llandough and Multi-Disciplinary Team.

Over the last 3 years the world has changed for people living with Cystic Fibrosis (CF), for some more dramatically than others. Some of the big changes have been due to Covid-19, the introduction of Kaftrio (a new Cystic Fibrosis treatment), and the opening of a new CF unit at University Hospital Llandough.

The ultimate goal of CF Voices was to help create a future CF `Service’, which meets the needs of both staff and People Living with Cystic Fibrosis, created through opening conversations between people with CF and the CF team.

The artwork on display was created by People Living with Cystic Fibrosis as a direct response to workshops and creative arts sessions delivered by Four in Four throughout the duration of the project. The sessions explored why we react in certain ways to stimulus & environmental stresses, and encouraged people to engage emotionally. This allowed the participants to use creative arts as a way of expression, giving the viewer an insight into their lived experience of being diagnosed with CF.

The artists worked with a variety of mediums to create the pieces, exploring video, photography and installation, as well as the traditional art forms of painting and drawing. The breadth of skill on display reflects the various avenues of the creative arts that can be taken to positively affect one’s health and wellbeing.

Artists: Shannon James, Adam McCusker, Stephanie Rutt, Caroline Marie & Kimberly Toogood

Curated by: Tamsin Griffiths & Paul Whittaker (Four in Four) and the Arts for Health and Wellbeing Team

The ‘You Scrub Up Well’ exhibition will run until 5th September 2022.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages @thehearthgallery

If you require further information, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

What made this project unique was the opportunity to work with the CF staff as well as the patients, connecting them together as people. As artists with Mental Health diagnoses, we know how easy it is to view a service through the lens of either a Patient or a Health Professional, falling into playing out a specific “role”. The CF team’s goal is to develop a shared decision-making service between patients and staff that recognises each other’s expertise as having equal value. We were engaged in the project to amalgamate our creative practice and lived experience to help bridge the gap between the patients and staff by changing the conversation and allowing them to start looking at each other as people. Instead of the question being “What does Cystic Fibrosis mean to you?” the question we asked both staff and patients, “Who are you?”

Tamsin & Paul (Four in Four)

Given an opportunity for healthcare professionals to learn from the lived experience of those people living with CF who receive care from our service and has also given a platform for people to share their experience working in the field of Cystic Fibrosis. The landscape of CF has changed dramatically with recent advances in medications and with the onset of COVID-19. The process has allowed exploration of service co-design and helped to explore what is important to people living with CF and how their relationship with the CF service is evolving as the landscape of CF care is changing

Dr Jamie Duckers, Research Lead & Consultant in CF and General Medicine

As People Living with Cystic Fibrosis we live two lives, moving between hospital and home so seamlessly, interchanging and fulfilling the roles of patient and person. When we are in hospital we can feel like a subject matter to be studied on paper and in those moments our interactions fail to represent us as the people we are. We feel like lower… paler… duller versions of ourselves. Our personal lives put on pause; our lives governed by timelines not of our making. But outside, in our lives beyond the hospital, where our timelines are our own, we are not low or pale or dull. We are humans with deep complex feelings and full lives, with hopes, dreams and many, many commitments.

CF Voices Artists: Shannon James, Adam McCusker, Stephanie Rutt, Caroline Marie & Kimberly Toogood

Mae’n bleser gennym groesawu arddangosfa ‘You Scrub Up Well’ i Oriel yr Aelwyd, sy’n arddangos gwaith celf a grëwyd gan gyfranogwyr Prosiect CF Voices. Roedd y prosiect yn gydweithrediad rhwng Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, BIPCAF, Four in Four a staff Canolfan Ffeibrosis Systig Cymru Gyfan i Oedolion, Ysbyty Athrofaol Llandochau a’r Tîm Amlddisgyblaethol.

Dros y 3 blynedd diwethaf mae’r byd wedi newid i bobl sy’n byw gyda Ffeibrosis Systig (CF), ac i rai yn fwy dramatig nag eraill. Mae rhai o’r newidiadau mawr wedi digwydd oherwydd Covid-19, cyflwyno Kaftrio (triniaeth Ffeibrosis Systig newydd), ac agor uned CF newydd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Nod eithaf CF Voices oedd helpu i greu `Gwasanaeth’ CF yn y dyfodol, sy’n diwallu anghenion staff a phobl sy’n byw gyda ffeibrosis systig, a grëwyd trwy sgyrsiau agoriadol rhwng pobl â CF a’r tîm CF.

Crëwyd y gwaith celf sy’n cael ei arddangos gan Bobl sy’n Byw gyda Ffeibrosis Systig fel ymateb uniongyrchol i weithdai a sesiynau celfyddydau creadigol a gyflwynwyd gan Four in Four drwy gydol cyfnod y prosiect. Roedd y sesiynau’n archwilio pam rydym yn ymateb mewn ffyrdd penodol i ysgogiad a straen amgylcheddol, ac yn annog pobl i ymgysylltu’n emosiynol. Roedd hyn yn galluogi’r cyfranogwyr i ddefnyddio celfyddydau creadigol fel ffordd o fynegiant, gan roi cipolwg i’r gwyliwr ar eu profiad personol o gael diagnosis o CF.

Bu’r artistiaid yn gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau i greu’r darnau, gan archwilio fideo, ffotograffiaeth a gosodiadau, yn ogystal â ffurfiau celf traddodiadol fel peintio a darlunio. Mae ehangder y sgil sy’n cael ei arddangos yn adlewyrchu llwybrau amrywiol y celfyddydau creadigol y gellir eu cymryd i gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd a’ch lles.

Artistiaid: Shannon James, Adam McCusker, Stephanie Rutt, Caroline Marie a Kimberly Toogood

Wedi’i churadu gan: Tamsin Griffiths a Paul Whittaker (Four in Four) a Thîm Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

Bydd arddangosfa ‘You Scrub Up Well’ yn cael ei chynnal tan 5 Medi 2022.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Yr hyn a wnaeth y prosiect hwn yn unigryw oedd y cyfle i weithio gyda staff CF yn ogystal â’r cleifion, gan eu cysylltu â’i gilydd fel pobl. Fel artistiaid gyda diagnosis Iechyd Meddwl, rydym yn gwybod pa mor hawdd yw hi i weld gwasanaeth trwy lygaid Claf neu Weithiwr Iechyd Proffesiynol, gan arwain at chwarae “rôl” benodol. Nod y tîm CF yw datblygu gwasanaeth gwneud penderfyniadau ar y cyd rhwng cleifion a staff sy’n cydnabod bod gan arbenigedd ei gilydd werth cyfartal. Roeddem yn rhan o’r prosiect i gyfuno ein harfer creadigol a’n profiad personol i helpu i bontio’r bwlch rhwng y cleifion a’r staff trwy newid y sgwrs a chaniatáu iddynt ddechrau edrych ar ei gilydd fel pobl. Yn lle’r cwestiwn “Beth mae Ffeibrosis Systig yn ei olygu i chi?” y cwestiwn a ofynnwyd gennym i staff a chleifion oedd, “Pwy ydych chi?”

Tamsin a Paul (Four in Four)

Mae wedi rhoi cyfle i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ddysgu o brofiad personol y bobl hynny sy’n byw gyda CF sy’n derbyn gofal gan ein gwasanaeth, ac mae hefyd wedi rhoi llwyfan i bobl rannu eu profiad o weithio ym maes Ffeibrosis Systig. Mae tirwedd CF wedi newid yn aruthrol gyda datblygiadau diweddar mewn meddyginiaethau a gyda dyfodiad COVID-19. Mae’r broses wedi golygu ei bod yn bosibl archwilio gwaith cydgynllunio gwasanaethau ac wedi helpu i archwilio beth sy’n bwysig i bobl sy’n byw gyda CF, a sut mae eu perthynas â’r gwasanaeth CF yn esblygu wrth i dirwedd gofal CF newid.

Dr Jamie Duckers, Arweinydd Ymchwil a Meddyg Ymgynghorol mewn CF a Meddygaeth Gyffredinol

Fel Pobl sy’n Byw gyda Ffeibrosis Systig rydym yn byw dau fywyd, yn symud rhwng ysbyty a chartref mor ddi-dor, gan gyfnewid a chyflawni rolau’r claf a’r person. Pan fyddwn yn yr ysbyty gallwn deimlo fel pwnc i’w astudio ar bapur, ac yn yr eiliadau hynny nid yw ein rhyngweithio yn ein cynrychioli ni fel y bobl yr ydym. Rydyn ni’n teimlo fel fersiynau is … mwy gwelw … mwy diflas ohonom ni ein hunain. Mae ein bywydau personol ar stop; ein bywydau wedi’u llywodraethu gan linellau amser nid oes gennym reolaeth drostynt. Ond y tu allan, yn ein bywydau y tu hwnt i’r ysbyty, lle rydym yn berchen ar ein llinellau amser ein hunain, nid ydym yn teimlo’n is nac yn welw nac yn ddiflas. Rydyn ni’n fodau dynol sydd â theimladau cymhleth dwfn a bywydau llawn, gyda gobeithion, breuddwydion a llawer, llawer o ymrwymiadau.

Artistiaid CF Voices: Shannon James, Adam McCusker, Stephanie Rutt, Caroline Marie a Kimberly Toogood

Leave a Reply