Photographer Rhian Gregory has kindly donated two woodland photography canvas prints to the Sexual Assault Referral Centre (SARC) at Cardiff Royal Infirmary.

Rhian has previously exhibited with the Arts for Health and Wellbeing Programme and we are delighted to be able to display her photography for staff and patients to enjoy at the newly refurbished centre.

“I have always said art and music is essential for our health and wellbeing. Bringing this in to medical stressful areas for staff, visitors and patients, can help relax and destress. It may take you away from the current environment, for a few minutes, reminding you of your own memories and dreams. It can also make it feel more homely and less medicalised. This can have a positive impact on our minds and physical body.

I have previously taken part in local exhibitions in the health board, Llandough and Barry hospital. I recently read SARC has been newly refurbished. With personal recent experience, I wanted to donate a couple of my pieces for the unit.

Woodlands can be so powerful, they can bring peace as well as fuel you with energy, igniting all our senses.”

-Rhian Gregory, Photographer

To see more of Rhian’s work, please visit her Instagram page: @mummyonwheels

If you are interested in donating an artwork to the Arts for Health and Wellbeing Programme at Cardiff & Vale Health Charity please contact fundraising.cav@wales.nhs.uk

Printiau ffotograffiaeth coetir llonyddol wedi’u rhoi’n garedig gan Rhian Gregory i SARC

Mae’r ffotograffydd Rhian Gregory yn garedig iawn wedi rhoi dau brint cynfas o ffotograffiaeth coetir i’r Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

Mae Rhian wedi arddangos eu gwaith yn flaenorol gyda’r Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ac rydym yn falch iawn o allu arddangos ei ffotograffiaeth i staff a chleifion ei fwynhau yn y ganolfan ar ei newydd wedd.

“Rwyf bob amser wedi dweud bod celf a cherddoriaeth yn hanfodol i’n hiechyd a’n lles. Gall dod â hyn i fannau meddygol llawn straen i staff, ymwelwyr a chleifion eu helpu i ymlacio a llonyddu’r meddwl. Efallai y bydd yn mynd â chi i ffwrdd o’r amgylchedd presennol, am ychydig funudau, gan eich atgoffa o’ch atgofion a’ch breuddwydion eich hun. Gall hefyd wneud i’r gofod deimlo’n fwy cartrefol ac yn llai meddygol. Gall hyn gael effaith gadarnhaol ar ein meddwl a’n corff.

Rwyf wedi cymryd rhan o’r blaen mewn arddangosfeydd lleol yn y Bwrdd Iechyd, yn Ysbyty Llandochau ac Ysbyty’r Barri. Darllenais yn ddiweddar fod SARC wedi cael ei hadnewyddu. Gyda phrofiad personol diweddar, roeddwn i eisiau rhoi ychydig o ddarnau o waith celf i’r uned.

Gall coetiroedd fod mor bwerus, gallant ddod â heddwch yn ogystal â rhoi egni i chi, gan danio ein synhwyrau i gyd.”

-Rhian Gregory, Ffotograffydd

I weld mwy o waith Rhian, ewch i’w thudalen Instagram: @mummyonwheels

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi gwaith celf i Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, cysylltwch â fundraising.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply