Established International Sculptor, Dilys Jackson, has kindly donated ‘Romanesco Pollen Form III’ to raise funds for the Arts for Health and Wellbeing Programme within Cardiff and Vale University Health Board.

The sealed bid auction for the sculpture has now began and coincides with the launch of Dilys’ ‘Pollen Sculpture’ at the Open Day for Our Health Meadow.

I fully support the importance of art in hospitals as giving a route to expression and ease for people who may be ill, troubled or exhausted, whether they be patients, staff or visitors. In particular I very much admire those at University Hospital Llandough who set up the gallery space and who maintain its continuation in displaying the wonderful and varied art projects undertaken at the hospital.

-Dilys Jackson

The sculpture in the auction is made of bronze and has the measurements 15x17x15cms.

How to Place a Bid

Please email the amount you would like to bid for the sculpture and your contact details, including your address to bex.betton@wales.nhs.uk

The deadline for bidding is Monday 15th August 2022.

We asked that bids are no less than £100.

Arwerthiant Cynigion Seliedig ar gyfer Cerflun gan Dilys Jackson

Mae’r cerflunydd rhyngwladol sefydledig, Dilys Jackson, yn garedig iawn wedi rhoi ‘Romanesco Paill Form III’ i godi arian ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Mae’r arwerthiant cynigion seliedig ar gyfer y cerflun bellach wedi dechrau ac mae’n cyd-fynd â lansiad ‘Cerflun Paill‘ Dilys yn Niwrnod Agored Ein Dôl Iechyd.

Rwy’n llwyr gefnogi pwysigrwydd celf mewn ysbytai fel llwybr mynegiant a rhwyddineb i bobl a all fod yn sâl, yn gythryblus neu wedi blino’n lân, boed yn gleifion, yn staff neu’n ymwelwyr. Yn arbennig, rwy’n edmygu’n fawr y rhai yn Ysbyty Athrofaol Llandochau a sefydlodd yr oriel ac sy’n parhau i arddangos y prosiectau celf gwych ac amrywiol a gyflawnwyd yn yr ysbyty.

-Dilys Jackson

Mae’r cerflun yn yr arwerthiant wedi’i wneud o efydd ac mae’n mesur 15x17x15cms.

Sut i Wneud Cynnig

E-bostiwch y swm yr hoffech ei gynnig am y cerflun a’ch manylion cyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad i bex.betton@wales.nhs.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw dydd Llun 15 Awst 2022.

Gofynnwn i chi sicrhau nad yw’r cynigion yn llai na £100.

Leave a Reply