We are thrilled to present the new Barry Hospital exhibition by Cardiff Museum Drawing Group. They provide wonderful opportunities for the local community to get involved with the creative arts and develop their skills, whilst exploring the inspiring collection of the National Museum of Wales.

The Cardiff Museum Drawing Group was established in March 2019. It was based in the National Museum of Wales, Cardiff as an initiative by Creative Lives (then Voluntary Arts Wales) to bring local community into the Museum to connect with the magnificent collections through art.

The group ran every Tuesday lunchtime, members spreading out throughout the galleries, taking inspiration from paintings, sculptures, natural history exhibits and ceramics. Meeting up in the cafe we shared our work and took inspiration from ideas and skills demonstrated by other members.

When the Covid-19 lockdown hit, a core group of regulars managed to stay connected, maintaining the community by moving online through Instagram and WhatsApp. Inspiration moved to regular challenges. Sharing our work via WhatsApp chats provided essential support both as artists but also personally during the unusual times we were living through. As restrictions allowed, we met at St Fagans Museum, Cardiff Castle and Arcades to draw together again.

We are now back at the National Museum, Cardiff on Tuesdays. You will see us scattered throughout the galleries, but we meet in the cafe area at 2.15pm.

If you would like to join us just say ‘Hello!’, or check our Instagram page: @cardiffmuseumdrawing

Please join our monthly challenges via Instagram (remember to tag us ON your picture before you post it so appears on our tagged page).

These pictures represent some of the work we have completed as a group. We hope that you enjoy viewing them.

– Cardiff Museum Drawing Group members

The exhibition will run until the 12th July 2022.

You can view their booklet here: https://www.creative-lives.org/cardiff-museum-drawing-group-booklet

If you require further information, would like to purchase any of the artworks on show, or would like to be informed about future exhibitions please contact: magda.lackowska@wales.nhs.uk

For more updates about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts, and Instagram @thehearthgallery.

Arddangosfa gan Grŵp Darlunio Amgueddfa Caerdydd

Mae’n bleser gennym gyflwyno arddangosfa newydd Ysbyty’r Barri gan Grŵp Darlunio Amgueddfa Caerdydd. Maent yn darparu cyfleoedd gwych i’r gymuned leol ymwneud â’r celfyddydau creadigol a datblygu eu sgiliau, wrth archwilio casgliad ysbrydoledig Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Sefydlwyd Grŵp Darlunio Amgueddfa Caerdydd ym mis Mawrth 2019. Fe’i lleolwyd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd fel menter gan Fywydau Creadigol (Celfyddydau Gwirfoddol Cymru ar y pryd) i ddod â’r gymuned leol i mewn i’r Amgueddfa i gysylltu â’r casgliadau godidog trwy gelf.

Cynhaliwyd y grŵp bob amser cinio ar ddydd Mawrth, gyda’r aelodau’n ymledu ar draws yr orielau, gan gymryd ysbrydoliaeth o baentiadau, cerfluniau, arddangosion hanes naturiol a cerameg. Wrth gyfarfod yn y caffi buom yn rhannu ein gwaith ac yn cael ein hysbrydoli gan syniadau a sgiliau a ddangoswyd gan aelodau eraill.

Pan gyflwynwyd cyfyngiadau symud COVID-19, llwyddodd grŵp craidd o gyfranwyr rheolaidd i aros mewn cysylltiad gan gynnal y gymuned trwy symud ar-lein trwy Instagram a WhatsApp. Symudodd ysbrydoliaeth i heriau rheolaidd. Roedd rhannu ein gwaith trwy sgyrsiau WhatsApp yn darparu cefnogaeth hanfodol fel artistiaid ond hefyd yn bersonol o dan yr amgylchiadau anarferol yr oeddem yn eu hwynebu yn ein bywyd. Fel yr oedd cyfyngiadau’n caniatáu, fe wnaethom gyfarfod yn Amgueddfa Sain Ffagan, Castell Caerdydd a’r Arcedau i ddarlunio gyda’n gilydd unwaith eto.

Rydyn ni nawr yn ôl yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd ar ddydd Mawrth. Fe welwch ni ar wasgar ar draws yr orielau, ond rydym yn cyfarfod yn ardal y caffi am 2.15pm.

Os hoffech ymuno â ni dywedwch ‘Helo!’, neu edrychwch ar ein tudalen Instagram: @cardiffmuseumdrawing

Ymunwch â’n heriau misol trwy Instagram (cofiwch ein tagio AR eich llun cyn i chi ei bostio er mwyn iddo ymddangos ar ein tudalen wedi’i thagio).

Mae’r lluniau hyn yn cynrychioli peth o’r gwaith rydym wedi’i gwblhau fel grŵp. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eu gweld.

– Aelodau Grŵp Darlunio Amgueddfa Caerdydd

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 12 Ebrill 2022.

Gallwch weld eu llyfryn yma: https://www.creative-lives.org/cardiff-museum-drawing-group-booklet

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf sy’n cael eu harddangos, neu os hoffech gael gwybod am arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: magda.lackowska@wales.nhs.uk

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery.

2 thoughts on “Exhibition by Cardiff Museum Drawing Group

Leave a Reply