Artist, Malcolm Murphy, was commissioned by the Arts for Health and Wellbeing Programme with funding from the Staff Lottery, to create a painting to acknowledge the 100 years of the Chapel at Cardiff Royal Infirmary and its bright and sustainable future.

The Chapel has been closed to the public since 1999 and the Grade II building has recently been restored and transformed into a community hub, library, café, and meeting place to serve Cardiff Royal Infirmary Hospital and the wider city in a way which offered social, economic, and spiritual value.

The painting captures the view of the Chapel and Cardiff Royal Infirmary from Newport Road and displays its historic fabric at the Cardiff Royal Infirmary today.

The project is very local to me, I was born across the road from CRI and am extremely proud to be involved with such a project; the Chapel is a wonderful building and CRI has been a saviour to many Cardiffians.

-Malcom Murphy, Artist

Capel i Bawb:Chapel for All will be displayed in the Chapel for the years to come.

There is an ongoing project at CRI funded by the Arts Council of Wales; ‘Cardiff Royal Infirmary: People, Place, Future’. To find out more visit: http://www.cardiffandvale.art/cardiff-royal-infirmary-people-place-future/

Comisiynwyd yr artist Malcolm Murphy gan Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, gyda chyllid gan Loteri’r Staff, i greu paentiad i gydnabod canmlwyddiant y capel yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd a’i ddyfodol disglair a chynaliadwy.

Mae’r Capel wedi bod ar gau i’r cyhoedd ers 1999 ac mae’r adeilad Gradd II wedi’i adfer yn ddiweddar a’i drawsnewid yn ganolfan gymunedol, llyfrgell, caffi, a man cyfarfod i wasanaethu Ysbyty Brenhinol Caerdydd a’r ddinas ehangach mewn modd sy’n cynnig gwerth cymdeithasol, economaidd ac ysbrydol.

Mae’r paentiad yn cyfleu’r olygfa o’r Capel ac Ysbyty Brenhinol Caerdydd o Heol Casnewydd ac yn arddangos ei ffabrig hanesyddol yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd heddiw.

Mae’r prosiect yn lleol iawn i fi, fe’m ganwyd dros y ffordd i Ysbyty Brenhinol Caerdydd ac rydw i’n hynod falch o fod yn rhan o brosiect o’r fath; mae’r Capel yn adeilad hyfryd ac mae’r CRI wedi bod yn achubiaeth i lawer o bobl Caerdydd.

– Malcom Murphy, Artist

Bydd Capel i Bawb yn cael ei arddangos yn y Capel am flynyddoedd i ddod.

Mae hwn yn brosiect parhaus yn CRI a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru; ‘Ysbyty Brenhinol Caerdydd: Pobl, Lle, Dyfodol’. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.cardiffandvale.art/cardiff-royal-infirmary-people-place-future/

Leave a Reply