Every year, February is celebrated as LGBTQ+ History month, and we at Cardiff & Vale Health Charity and The Arts for Health and Wellbeing Programme are proud to stand alongside this community and be an ally for all. This year also marks a milestone as the 50th anniversary of the very first Pride March in the UK.

In recent years we’ve commissioned many artworks; both of LGBTQ+ celebrities and the characters they’ve portrayed on screen, and by LGBTQ+ artists who are keen to express their voices through art. Fittingly, the theme around this LGBTQ+ History Month is art, and we have four spectacular pieces to display throughout February, created by artist and Health Charity Patron Nathan Wyburn.

Billy Porter
MJ Rodriguez
Callum Scott Howells
Mark Ashton

These portraits, along with others, were made to highlight poignant dates throughout the calendar year from Pride to World Aids Day, HIV Testing Week to Transgender Remembrance Day. Here at Cardiff & Vale Health Charity and the Arts for Health and Wellbeing Programme, we’re proud to embrace inclusion and celebrate what makes us unique in this ever-changing world.

The television show Pose spotlighted the rise of New York’s underground drag ball culture in the eighties. It made television history by featuring the largest cast of transgender actors in series regular roles, as well as the largest recurring cast of LGBTQ+ actors for a scripted role. Billy Porter and MJ Rodriguez (pictured in portraits) were both series regulars, and MJ Rodriguez recently became the first transgender actor to win a Golden Globe.

Russell T Davies created the hit drama It’s A Sin which revolved around five friends living in the shadow of the AIDS pandemic in the eighties. Again, this has been a huge hit for the small screen and won an NTA for Best Drama. When accepting the award, Russell T Davies gave a beautiful speech that sums up perfectly these striking works of art.

“To those we lost.

Those who lived.

Those who learned.

And those we loved.”

These portraits are for them, and all who support or identify as LGBTQ+.

If you would like to donate to our LGBTQ+ fund, please visit www.healthcharity.wales/donate

Mis Hanes LHDTC+

Bob blwyddyn dethlir Mis Hanes LHDTC+ ym mis Chwefror, ac rydym ni yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch o sefyll ochr yn ochr â’r gymuned hon a bod yn gyfaill i bawb. Mae eleni hefyd yn garreg filltir gan fod 50 mlynedd ers yr Orymdaith Pride gyntaf yn y DU.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi comisiynu llawer o ddarnau o waith celf, o enwogion LHDTC+ a’r cymeriadau y maent wedi’u portreadu ar y sgrin, a gan artistiaid LHDTC+ sy’n awyddus i fynegi eu lleisiau drwy gelf. Yn ddigon addas, y thema ar gyfer Mis Hanes LHDTC+ eleni yw celf, ac mae gennym bedwar darn ysblennydd i’w harddangos trwy gydol mis Chwefror, a grëwyd gan yr artist a Noddwr yr Elusen Iechyd, Nathan Wyburn.

Billy Porter
MJ Rodriguez
Callum Scott Howells
Mark Ashton

Gwnaed y portreadau hyn, ynghyd ag eraill, i dynnu sylw at ddyddiadau pwysig drwy gydol y flwyddyn galendr, o Pride i Ddiwrnod Aids y Byd, Wythnos Profi HIV i Ddiwrnod Cofio Pobl Drawsryweddol. Yma yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, rydym yn falch o groesawu cynhwysiant a dathlu’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yn y byd hwn sy’n newid yn barhaus.

Roedd y sioe deledu Pose yn tynnu sylw at gynnydd diwylliant dawnsfa drag tanddaearol Efrog Newydd yn yr wythdegau. Roedd yn hanesyddol yn y byd teledu gan ei fod yn cynnwys y cast mwyaf o actorion trawsryweddol mewn rolau rheolaidd o fewn cyfres, yn ogystal â’r cast cylchol mwyaf o actorion LHDTC+ ar gyfer rôl wedi’i sgriptio. Roedd Billy Porter ac MJ Rodriguez (a welir yn y portreadau) yn actorion rheolaidd yn y gyfres, ac enillodd MJ Rodriguez wobr Golden Globe yn ddiweddar gan olygu mai hi oedd yr actor trawsryweddol cyntaf i’w hennill.

Russell T Davies oedd yn gyfrifol am greu’r ddrama boblogaidd It’s A Sin a oedd yn canolbwyntio ar fywydau criw o ryw bum ffrind yn byw yng nghysgod y pandemig AIDS yn yr wythdegau. Unwaith eto, mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol i’r sgrin fach ac wedi ennill gwobr NTA ar gyfer y Ddrama Orau. Wrth dderbyn y wobr, rhoddodd Russell T Davies araith hardd sy’n crynhoi’r gweithiau celf trawiadol hyn yn berffaith.

“To those we lost.

Those who lived.

Those who learned.

And those we loved.”

Mae’r portreadau hyn ar eu cyfer nhw, a phawb sy’n cefnogi neu sy’n ystyried eu hunain yn LHDTC+.

Os hoffech gyfrannu at ein cronfa LHDTC+, ewch i http://www.healthcharity.wales/donate

Leave a Reply