The Hearth Gallery is delighted to present the Confreys Solicitors Christmas Card Commissions: 1996-2021 exhibition, showcasing prints and paintings created by incredibly talented Welsh artists, that have been commissioned by Confreys Solicitors over the past 25 years.

Confreys Solicitors (est. 1993) is a specialist mental health law firm who’s aim is to represent their client group in the most appropriate and creative ways possible. To further improve the services to their clients, Neil Confrey and his partner decided to start sending out Christmas cards to the clients for the year they were represented by Confreys Solicitors.

During a time when Victorian asylums were gradually being closed down, psychiatric patients had been in hospital for longer periods of time, during which they were unlikely to receive Christmas cards from anyone else. These ruminations, combined with Neil’s and his Partner’s love for Welsh contemporary art, resulted in commissioning a different Welsh artist every year to produce a piece of art that would be included on the Christmas card. The prints and paintings represent distinct styles of the individual artists, and display a variety of themes making this exhibition a fantastic demonstration of Welsh talent.

As the client group of Confreys Solicitors consists of vulnerable individuals, the yearly gesture made by the law firm is a testament to their dedication of providing an excellent service to those who need it most.

View the virtual gallery here:

PLEASE NOTE that Google Chrome is the preferred browser to view the virtual exhibition.

The Confreys Solicitors Christmas Card Commissions: 1996-2021 exhibition will run until the 14th of March.

The original works in this exhibition are not for sale, however there are some limited edition prints available to purchase at £100 (Kevin Sinnott’s ‘On Thin Ice’ prints priced at £200). To inquire about purchasing prints, please contact Neil Confrey on n.confrey@confreys.co.uk


We have some exhibition catalogues available to purchase for £10. If you’d like to buy a catalogue, please contact the Exhibitions Co-Ordinator at magda.lackowska@wales.nhs.uk

All proceeds from print and catalogue sales will be donated to support Mind, the mental health charity.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Comisiynau Cerdyn Nadolig Confreys Solicitors: 1996-2021

Mae Oriel yr Aelwyd yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa Comisiynau Cerdyn Nadolig Confreys Solicitors: 1996-2021, yn arddangos printiau a phaentiadau a grëwyd gan artistiaid hynod dalentog o Gymru, sydd wedi’u comisiynu gan Confreys Solicitors dros y 25 mlynedd diwethaf.

Mae Confreys Solicitors (a sefydlwyd ym 1993) yn gwmni cyfreithiol sy’n arbenigo mewn iechyd meddwl sydd â’r nod o gynrychioli eu grŵp cleientiaid yn y ffyrdd mwyaf priodol a chreadigol posibl. Er mwyn gwella’r gwasanaethau i’w cleientiaid ymhellach, penderfynodd Neil Confrey a’i bartner ddechrau anfon cardiau Nadolig i’r cleientiaid yn y flwyddyn y cawsant eu cynrychioli gan Confreys Solicitors.

Yn ystod cyfnod pan oedd seilams Fictoraidd yn cael eu cau’n raddol, roedd cleifion seiciatrig yn aros mewn ysbytai am gyfnodau hirach, ac roeddent yn annhebygol o dderbyn cardiau Nadolig gan unrhyw un arall yn ystod y cyfnod hwnnw. Arweiniodd yr ystyriaethau hyn, ynghyd â chariad Neil a’i bartner at gelfyddyd gyfoes Gymreig, at gomisiynu artist gwahanol o Gymru bob blwyddyn i gynhyrchu darn o gelf a fyddai’n cael ei gynnwys ar y cerdyn Nadolig. Mae’r printiau a’r paentiadau yn cynrychioli arddulliau gwahanol yr artistiaid unigol, ac yn cynnwys amrywiaeth o themâu gan arddangos talent Cymru mewn ffordd arbennig.

Gan fod grŵp cleientiaid Confreys Solicitors yn cynnwys unigolion sy’n agored i niwed, mae’r arwydd blynyddol o garedigrwydd gan y cwmni cyfreithiol yn dyst i’w hymroddiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’r rhai sydd ei angen fwyaf.

Gallwch weld yr oriel rithwir yma:

Bydd arddangosfa Comisiynau Cerdyn Nadolig Confreys Solicitors: 1996-2021 i’w gweld tan 14 Mawrth.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply