We are delighted to introduce the new Barry Hospital exhibition – ‘Bels Art’ by Jane Shipton. Previously shown at University Hospital Llandough, the exhibition was very well received, and has now been moved to Barry Hospital.

Jane started painting after developing Bell’s palsy during lockdown, which negatively impacted her confidence and mental health. Creating art has helped Jane overcome the isolation she felt whilst living alone over the pandemic, and since then she has produced a series of wonderful paintings that explore colour and texture. She hopes that her artworks have a positive impact on the viewers’ wellbeing and will inspire them to get creative.

“This allowed me to empty my mind of worry and anxiety. The prospect of losing my job, and how I was going to manage was scary! Unfortunately, I was made redundant in March, however I now have a part time job which is ok, but painting has become my ultimate passion.”

  • Jane Shipton

The “Bels Art” exhibition highlights the positive effects the Creative Arts have on your health and wellbeing.

Jane’s work has been very well received, and she can often be found at St Andrew’s Coffee Court on Saturdays, where you can purchase her beautiful paintings.

Facebook: Bels Art

The exhibition will run until the 12th of April.

If you require further information, would like to purchase any of the artworks on show, or would like to be informed about future exhibitions please contact: magda.lackowska@wales.nhs.uk

For more updates about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts, and Instagram @thehearthgallery.

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r Arddangosfa Goridor newydd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, “Bels Art” gan Jane Shipton.

Dechreuodd Jane baentio ar ôl datblygu Parlys Bell yn ystod y cyfyngiadau symud, a effeithiodd yn negyddol ar ei hyder a’i hiechyd meddwl. Mae creu celf wedi helpu Jane i oresgyn ei theimladau o unigrwydd tra’n byw gartref ar ei phen ei hun yn ystod y pandemig, ac ers hynny mae hi wedi cynhyrchu cyfres o baentiadau hyfryd sy’n archwilio lliw a gwead. Mae hi’n gobeithio y bydd ei gwaith celf yn cael effaith gadarnhaol ar les pobl ac yn eu hysbrydoli i fod yn greadigol.

“Roedd hyn yn fy ngalluogi i wagio fy meddwl o ofid a gorbryder. Roedd meddwl am golli fy swydd, a sut oeddwn i’n mynd i ymdopi yn codi ofn! Yn anffodus cefais fy niswyddo ym mis Mawrth, ond mae gen i swydd ran-amser bellach sy’n iawn. Erbyn hyn, fy mhrif ddiddordeb yw paentio.”

  • Jane Shipton

Mae arddangosfa “Bels Art” yn amlygu’r effeithiau cadarnhaol y gall y Celfyddydau Creadigol eu cael ar eich iechyd a’ch lles, ac mae’n ychwanegiad i’w groesawu yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Gall cleifion, staff ac ymwelwyr fwynhau’r arddangosfa.

Mae gwaith Jane wedi bod yn hynod boblogaidd, a gellir dod o hyd iddi’n aml ar foreau Sadwrn yn St Andrew’s Coffee Court lle gallwch chi brynu ei phaentiadau hardd.

Facebook: Bels Art

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 10 Ionawr 2022.

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf sy’n cael eu harddangos, neu os hoffech gael gwybod am arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: magda.lackowska@wales.nhs.uk

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

Leave a Reply