The Arts for Health and Wellbeing Team at Cardiff & Vale Health Charity are delighted to commission and support a collaborative project between artist Louise Jensen and the 4 Winds Mental Health Resource as part of the joint Arts Council of Wales and Baring Foundation initiative, Celf a’r Meddwl | Arts and Minds.

This new funding initiative enables the Arts Team to support a network of artists and health professionals to co-create and deliver innovative arts interventions and opportunities for adults in recovery and in need of mental health support, building life-skills and a network of support within our communities.

Our project through Arts and Minds, links primary and secondary mental health provision with the community and 4Winds; an independent, user led mental health charity working to improve mental health and wellbeing in Cardiff and the Vale of Glamorgan. Working in collaboration with 4 Winds, Louise will begin creative arts sessions at the Grange Gardens Bowls Pavilion on Wednesday 1st December, exploring exhibitions at the National Museum of Wales as part of a series of art sessions, Inspired By…

Creative conversations and art sessions are open to all, and are provided on a first come, first served basis. If you would like to join, please email 4 Winds to sign up for sessions: contact@4winds.org.uk

Or please contact Louise Jensen : stiwdio3@gmail.com for more information on her museum visits and workshops.

To learn more about our Cardiff & Vale Health Charity Arts Programme please visit : http://www.cardiffandvale.art

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn falch o gomisiynu a chefnogi prosiect ar y cyd rhwng yr artist Louise Jensen a Gwasanaeth Adnoddau Iechyd Meddwl 4 Winds yn rhan o fenter Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring, Celf a’r Meddwl | Arts and Minds.

Mae’r fenter ariannu newydd hon yn galluogi Tîm y Celfyddydau i gefnogi rhwydwaith o artistiaid a gweithwyr iechyd proffesiynol i gyd-greu a chyflwyno ymyrraeth gelfyddydol arloesol a chyfleoedd i oedolion sy’n gwella ac sydd angen cymorth iechyd meddwl, adeiladu sgiliau bywyd a rhwydwaith o gefnogaeth o fewn ein cymunedau.

Mae ein prosiect, trwy ‘Celf a’r Meddwl’, yn cysylltu darpariaeth iechyd meddwl sylfaenol ac eilaidd gyda’r gymuned a 4Winds; elusen iechyd meddwl annibynnol, a arweinir gan y defnyddiwr sy’n gweithio ar wella iechyd meddwl a lles yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Wrth weithio ar y cyd â 4 Winds, bydd Louise yn dechrau sesiynau celfyddydau creadigol ym Mhafiliwn Bowlio Gerddi Grange ddydd Mercher 1 Rhagfyr, gan archwilio arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn rhan o gyfres o sesiynau celf, Ysbrydolwyd Gan…

Mae’r sgyrsiau creadigol a’r sesiynau celf yn agored i bawb, ac yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. Os hoffech chi ymuno, e-bostiwch 4 Winds i gofrestru ar gyfer y sesiynau: contact@4winds.org.uk

Neu cysylltwch â Louise Jensen: stiwdio3@gmail.com i gael rhagor o wybodaeth am ei hymweliadau â’r amgueddfa a’i gweithdai.

I ddysgu rhagor am Raglen y Celfyddydau Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, ewch i: http://www.cardiffandvale.art

Leave a Reply