We are delighted to introduce our new Plaza Exhibition at University Hospital Llandough, Unsung Heroes by Artist and Illustrator, Amy Jackson.

Amy Jackson is a Welsh freelance illustrator, specialising in a pointillism style with her work often depicting social and environmental issues in new and exciting ways. She is inspired by the world around her, creating art and illustrations that convey a message or a cause. Working in a pointillist style with pen and ink, Amy’s designs are created with a mixture of digital and traditional techniques, resulting in thousands of dots to create meaningful pieces. Each piece can take anywhere from ten minutes to hundreds of hours, from stickers to murals.   

The collection of work within the Plaza Exhibition consists of Amy’s current and ongoing NHS portrait series project, highlighting the diligent and attentive work from the NHS staff during the pandemic. Over the last year, Amy has asked NHS staff members from across the UK to nominate themselves, a colleague, a friend or a family member for the opportunity to have their portraits drawn. These have and will continue to form part of Amy’s overall NHS portrait series and the nominees will receive a print of the original artwork to keep as a token of much appreciation.

The idea for the project and collection of work is heavily inspired by the pandemic and the loss and destruction that it has brought upon our lives. The past year has shone a light and proven how important the NHS is, and always has been. Each portrait in the series takes anywhere from 50 hours to over 200 hours to complete and consists of thousands of dots.

The artworks in this exhibition are all prints of the original artworks that Amy has created and upon conclusion of her project series, Amy will be donating these artworks to the hospitals that the NHS staff members work at.

This exhibition will be on display in our Plaza Exhibition Space at University Hospital Llandough from 29th June – 8th August 2021.

If you require further information on any of the artworks on show, please contact Molly Lewis, the Gallery Coordinator on molly.lewis3@wales.nhs.uk

To see more of Amy’s work and to get in touch, please visit Amy’s social pages using @AJIllustrator or email Amy on info@ajillustration.co.uk

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Harddangosfa Plaza newydd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, Arwyr Di-glod, gan yr Artist a’r Darlunydd Amy Jackson.

Mae Amy Jackson yn ddarlunydd llawrydd o Gymru sy’n arbenigo mewn arddull pwyntiliaeth, gyda’i gwaith yn aml yn portreadu problemau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Caiff ei hysbrydoli gan y byd o’i chwmpas, gan greu gwaith celf a darluniau sy’n cyfleu neges neu achos. Gan ddefnyddio arddull pwyntiliaeth a gweithio gyda phen ac inc, caiff dyluniadau Amy eu creu gyda chymysgedd o dechnegau digidol a thraddodiadol, sy’n arwain at filoedd o ddotiau yn ffurfio darnau ag ystyr. Mae’n bosibl treulio rhwng deng munud a channoedd o oriau ar bob darn, o sticeri hyd at furluniau.

Mae’r casgliad o waith o fewn Arddangosfa’r Plaza yn cynnwys prosiect presennol a pharhaus Amy o gyfres o bortreadau’r GIG, sy’n amlygu gwaith diwyd a gofalus staff y GIG yn ystod y pandemig. Dros y flwyddyn ddiwethaf, gofynnodd Amy i aelodau staff y GIG o bob rhan o’r DU i enwebu eu hunain, cydweithiwr, ffrind neu aelod o’r teulu i fanteisio ar y cyfle i gael portread o’u hunain. Mae’r rhain wedi, a byddant yn parhau i fod yn rhan o gyfres gyffredinol o bortreadau’r GIG gan Amy a bydd yr holl enwebeion yn derbyn print o’r gwaith celf gwreiddiol i’w gadw fel ffordd o ddangos gwerthfawrogiad.

Cafodd y syniad ar gyfer y prosiect a’r casgliad o waith ei ysbrydoli’n drwm gan y pandemig a’r golled a’r difrod a ddaeth i’n bywydau. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos a phrofi pa mor bwysig yw’r GIG, a pha mor bwysig mae wedi bod erioed. Mae pob portread yn y gyfres yn cymryd rhwng 50 awr hyd at dros 200 awr i’w cwblhau ac yn cynnwys miloedd o ddotiau.

Mae’r darnau celf yn yr arddangosfa hon i gyd yn brintiau o’r gwaith celf gwreiddiol a grëwyd gan Amy ac, ar ôl cwblhau ei phrosiect, bydd Amy yn rhoi’r darnau celf hyn i’r ysbytai lle bu’r aelodau o staff y GIG yn gweithio.

Bydd yr arddangosfa i’w gweld yn Ardal Arddangos y Plaza yn Ysbyty Athrofaol Llandochau rhwng 29 Mehefin – 8 Awst 2021.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, cysylltwch â Molly Lewis, Cydlynydd yr Oriel drwy e-bostio molly.lewis3@wales.nhs.uk

I weld rhagor o waith Amy ac i gysylltu â hi, ewch i dudalennau Amy ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio @AJIllustrator neu e-bostiwch Amy: info@ajillustration.co.uk

Leave a Reply